075. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε., ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Ν. & ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. (1997)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε., ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Ν. & ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. (1997). - Κατάταξη και Χαρακτηρισμός Επικινδυνότητας Κατολισθητικών Φαινομένων του Νομού Θεσπρωτίας. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, ΤΕΕ - Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων, Τομ. 1, 253-259, Πάτρα

 

Στο γεωγραφικό χώρο του Νομού Θεσπρωτίας λαμβάνουν χώρα, με ιδιαίτερα μεγάλη συχνότητα, κατολισθητικά φαινόμενα με δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Στη γεωλογική δομή του νομού λαμβάνουν μέρος πετρώματα του Αλπικού κύκλου, Μολασσικοί σχηματισμοί, Μειοκαινικές, Πλειοκαινικές και Τεταρτογενείς αποθέσεις, τα οποία χαρακτηρίζονται από έντονη τεκτονική παραμόρφωση με αποτέλεσμα κατά θέσεις οι γεωμηχανικοί δείκτες να εμφανίζονται σημαντικά μειωμένοι. Επίσης, η διαδοχική δράση ακραίων κλιματολογικών συνθηκών ευνοεί τις διαδικασίες αποσάθρωσης και διάβρωσης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διακρίθηκαν ομάδες φαινομένων με κοινά χαρακτηριστικά και παρόμοια αίτια εκδήλωσης, τα οποία είναι: (i) κατολισθήσεις σε φλυσχομολασσικούς σχηματισμούς, (ii) κατολισθήσεις μαζών ασβεστολιθικών κορημάτων και (iii) καταπτώσεις βράχων σε ασβεστόλιθους.

Με βάση την εκτίμηση της σοβαρότητας της κάθε περίπτωσης που ερευνήθηκε, έγινε διαχωρισμός των περιοχών και των θέσεων στις ακόλουθες κατηγορίες με θέσεις - περιοχές: (i) χαμηλής επικινδυνότητας, (ii) μέσης επικινδυνότητας και (iii) υψηλής επικινδυνότητας. Πρόσθετα, κατασκευάστηκε ένας αντίστοιχος χάρτης περιοχών εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων, καθώς επίσης και ένας χάρτης κατολισθητικής επικινδυνότητας.

Με βάση την ανάλυση των αιτίων και τα χαρακτηριστικά κάθε θέσης διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις αντιμετώπισης των φαινομένων μέσα από το πρίσμα της λήψης μέτρων συμβατών με το περιβάλλον και τις εξελισσόμενες φυσικές διεργασίες.