050. ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ, Γ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε (1995)

ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ, Γ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε (1995). - Στεγανοποιητικός εδαφικός τάπητας και επιλογή χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη ΒΑ Αττική με βάση γεωλογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. 4ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τομ. Β΄, 500-509, Μόλυβος

BERTAKIS, G., LOZIOS, S. & LEKKAS, E. (1996). - Geological conditions of North East Attica (Athens, Greece) with regards the selections of a landfill soil liner and a landfill site. VI Spanish Congress and International Conference on Environmental Geology and Land-Use Planning "Natural Hazards, Land-Use Planning and Environment", Eds. J. Chacon & C. Irigaray, 155-168, Granada

 


Το πρόβλημα της διάθεσης των απορριμμάτων στο πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών γίνεται οξύτερο καθώς οι παλαιοί χώροι διάθεσης έχουν πληρωθεί και επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον. Η επιλογή πρέπει να βασίζεται σε συνδυασμό ευνοϊκών γεωλογικών συνθηκών και τεχνικών συστημάτων που θα συντείνουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Πέρα από τις γεωλογικές συνθήκες άλλα κριτήρια (χρήσεις γης, κλίμα, πρόσβαση, απαιτούμενη χωρητικότητα κ.ά.) είναι ικανά να επηρεάσουν την επιλογή της τελικής θέσης διάθεσης.

Στη ΒΑ Αττική, στρώματα χαμηλής περατότητας που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν έναν Χ.Υ.Τ.Α. σε συγκεκριμένες θέσεις είναι οι σχιστόλιθοι Τριαδικής ηλικίας και ο σχηματισμός του Αγίου Στεφάνου ηλικίας Ανωτέρου Μειοκαίνου. Οι σχιστόλιθοι αν και θεωρούνται πετρώματα χαμηλής περατότητας, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πάντοτε ικανοποιητική στεγανότητα του χώρου χωρίς την προσθήκη στεγανοποιητικού τάπητα, λόγω των έντονων διαρρήξεων και της παρουσίας ενστρώσεων οριζόντων μαρμάρων. Η χρήση διαδοχικών επικαλύψεων χαρτών με την εφαρμογή των κατάλληλων κριτηρίων επέτρεψαν την αναγνώριση τριών υποψήφιων θέσεων.

Οι γεωλογικές συνθήκες των περιοχών αποτελούν τον κύριο παράγοντα για τη χρήση εδαφικού τάπητα. Οι γεωτεχνικές παράμετροι των υλικών που εξετάστηκαν εργαστηριακά είναι ικανοποιητικές και δεν εγκυμονούν κινδύνους για την ευστάθεια ακόμη και πρανών με μεγάλη κλίση ή για διαφορικές καθιζήσεις. Περαιτέρω επί τόπου έρευνα είναι απαραίτητη για να επισημανθούν ακριβέστερα οι υδρογεωλογικές παράμετροι και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.