049. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ, Μ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Σ., ΠΑΠΟΥΛΙΑ, Ι., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Δ., ΚΑΡΒΕΛΗΣ, Π. & ΛΟΓΟΣ, Ε. (1998)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ, Μ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Σ., ΠΑΠΟΥΛΙΑ, Ι., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Δ., ΚΑΡΒΕΛΗΣ, Π. & ΛΟΓΟΣ, Ε. (1998). - Χάρτης ενεργών ρηγμάτων του Ελληνικού τόξου. Δημιουργία βάσης δεδομένων με τη χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών. 4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο 1995, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 263-278, Αθήνα

 

Παρουσιάζεται η μεθοδολογία κατασκευής του χάρτη ενεργών ρηγμάτων του Ελληνικού Τόξου σε κλίμακα 1:500.000 με τη χρήση G.I.S. Για την κατασκευή λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται στοιχεία γεωλογικών χαρτών, δορυφορικών εικόνων Landsat και Spot, αεροφωτογραφιών, νεοτεκτονικών εργασιών, εργασιών υπαίθρου καθώς και κατανομής των σεισμών στον Ελληνικό χώρο. Πρόσθετα λαμβάνονται υπόψη τα γεωμετρικά, κινηματικά και δυναμικά χαρακτηριστικά των ρηγμάτων με απώτερο στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση του εντατικού πεδίου στον Ελληνικό χώρο.

Ολα τα επιμέρους δεδομένα ψηφιοποιούνται στο πρόγραμμα Arc/Info σε έναν αριθμό διαφορετικών επικαλύψεων που περιλαμβάνουν: (i) ένα απλοποιημένο τοπογραφικό υπόβαθρο, (ii) τα ρήγματα ταξινομημένα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους σε σεισμικά, ενεργά, πιθανά ενεργά, ανενεργά και (iii) τα σεισμολογικά και σεισμοτεκτονικά δεδομένα.

Στόχος είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων των ενεργών και σεισμικών ρηγμάτων από όπου θα αντλούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για καθένα από αυτά, ενώ η συνεχής ενημέρωσή της με νέα στοιχεία - δεδομένα και η ταυτόχρονη δημιουργία σχεσιακών βάσεων θα έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία ενός συστήματος εξαγωγής συμπερασμάτων και λήψης αποφάσεων.