041. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. & ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ, Γ. (1995)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. & ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ, Γ. (1995). - Διαχείριση Γεωπεριβαλλοντικών προβλημάτων. Μια μέθοδος εκτίμησης της πλημμυρικής επικινδυνότητας για χρήση με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Η περίπτωση Αρχαγγέλου Ρόδου. 2ο Εθνικό Συνέδριο "Ολοκληρωμένες επεμβάσεις για τη μείωση του κινδύνου από τις πλημμύρες", Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ), 175-182, Αθήνα

 

Διερευνώνται οι παράμετροι που επηρεάζουν την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Ειδικότερα διερευνώνται η τοπογραφία, το υδρογραφικό δίκτυο, η γεωλογία και οι χρήσεις γης - ανθρώπινες παρεμβάσεις. Με βάση τις παραμέτρους αυτές κατασκευάζεται ένα διάγραμμα ροής το οποίο με τη βοήθεια συντελεστών συσχέτισης μέσα από Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών καταλήγει στο χάρτη πλημμυρικής επικινδυνότητας μιας περιοχής.

Ως παράδειγμα αναλύεται το είδος και ο βαθμός της επίδρασης των ανωτέρω παραμέτρων στην εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων του Οκτωβρίου 1994 στην ευρύτερη περιοχή Αρχαγγέλου Ρόδου, όπου εξετάζονται οι ανωτέρω παράγοντες σε δύο λεκάνες απορροής, στην λεκάνη του Αρχαγγέλου και στη λεκάνη Μαλώνα-Μάσαρι-Χαράκι.

Διαπιστώνεται η με διαφορετική βαρύτητα συμμετοχή των παραγόντων στην εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων αν και οι δύο περιοχές είναι γειτονικές, ενώ επισημαίνεται ότι στην κάθε περίπτωση ένας παράγοντας διαδραμάτισε τον πιο καθοριστικό ρόλο.