039. ΛΕΚΚΑΣ, E. (1994)

ΛΕΚΚΑΣ, E. (1994). - Γεωπεριβαλλοντολογικά προβλήματα στη νήσο Ζάκυνθο - Συνοπτική θεώρηση. 7ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. XXX/4, 65-79, Θεσσαλονίκη

 

Με βάση την ανάλυση ορισμένων παραμέτρων που συνιστούν το γεωπεριβάλλον στη νήσο Ζάκυνθο και ειδικότερα με βάση γεωλογικά, τεκτονικά, σεισμολογικά, γεωτεκτονικά, υδρογεωλογικά, μορφολογικά και άλλα στοιχεία παρουσιάζονται και προσδιορίζονται γεωγραφικά τα γεωπεριβαλλοντικά προβλήματα - κίνδυνοι οι οποίοι μπορούν να εμφανιστούν στην περιοχή. Ειδικότερα, εντοπίζονται και οριοθετούνται:

* Τα ενεργά ρήγματα εκ των οποίων τα πλέον σημαντικά είναι αυτά του Κεριού, των Βολιμνών και της πόλης της Ζακύνθου.
* Οι ενδεχόμενες μολύνσεις από φυσικούς παράγοντες.
* Οι περιοχές εκδήλωσης ρευστοποιήσεων και προσβολής από κύματα τσουνάμι.
* Οι περιοχές υφαλμύρινσης υπόγειων υδάτων.
* Οι περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο προσδιορισμός των γεωπεριβαλλοντικών κινδύνων στην περιοχή της Ζακύνθου μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση της υφιστάμενης επικινδυνότητας μέσα τόσο κυρίως από τον κατάλληλο χωροταξικό σχεδιασμό και τον προσδιορισμό χρήσεων γης όσο και από την εφαρμογή - επιλογή κατάλληλων κατασκευαστικών προδιαγραφών - μεθόδων.