121. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (2000)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (2000). - Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (κλίμακα 1:100.000), Φύλλο "ΠΥΡΓΟΣ". Έκδοση ΟΑΣΠ, Επεξηγηματικό Τεύχος, 117σ.

 

Με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία αλλά και με βάση πρόσθετη λεπτομερή χαρτογράφηση και γεωλογική - τεκτονική έρευνα δίδεται ο νεοτεκτονικός χάρτης σε κλίμακα 1:100.000, ο οποίος συνοδεύεται και από το επεξηγηματικό τεύχος του.

Ειδικότερα γίνεται διάκριση των Μεταλπικών σχηματισμών του δυτικού τμήματος του νεοτεκτονικού βυθίσματος της Ηλείας το οποίο περιλαμβάνεται στο φύλλο "Πύργος", καθώς επίσης και των Αλπικών σχηματισμών που διαχωρίζονται με τους πρώτους από μεγάλες περιθωριακές ζώνες. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στα φαινόμενα διαπειρισμού των εβαποριτών του υποβάθρου όπως π.χ. στην περιοχή του Κατακόλου που έχουν διαταράξει τη γεωμετρία και τη δομή των υπερκείμενων νεώτερων σχηματισμών με διαφοροποιήσεις στις κλίσεις, με μορφολογικές ασυνέχειες, με κατακορύφωση στρώσεων, περιστροφές και ανυψώσεις ρηξιτεμαχών κ.ά.

Πρόσθετα χαρτογραφούνται και περιγράφονται με λεπτομέρεια τα ρήγματα και οι μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες οι οποίες περιπλέκουν την όλη δομή και οι οποίες συνδέονται αφενός μεν με εντυπωσιακά φαινόμενα μεταβολών του αναγλύφου αλλά και με πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα (π.χ. σεισμός Πύργου 1993).