112. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Ε. (1999)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Ε. (1999). - Ανάλυση δορυφορικών εικόνων για τον εντοπισμό ρευστοποιήσεων. Συγκριτικά στοιχεία από τους σεισμούς του Πύργου και του Κόμπε. 5ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 318-325, Αθήνα

 

Ο εντοπισμός περιοχών στις οποίες υφίσταται η πιθανότητα να προκληθούν φαινόμενα ρευστοποιήσεων είναι μια σύνθετη έρευνα με μεγάλο κόστος. Στην επίλυση του προβλήματος μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά η ανάλυση δορυφορικών εικόνων σε ορισμένες φασματικές περιοχές, που αντιστοιχούν στο κανάλι 7 του μέσου υπέρυθρου του δορυφορικού συστήματος LANDSAT-TM. Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε στην περιοχή του Κόμπε όπου διαπιστώνεται ότι οι περιοχές στις οποίες εμφανίσθηκαν ρευστοποιήσεις συνέπιπταν με τις λευκές περιοχές της δυαδικής εικόνας που δημιουργήθηκε με τιμή threshold 27.

Πρόσθετα, από την ανάλυση των εικόνων της περιοχής της Ηλείας που ελήφθησαν πριν από το σεισμό στον Πύργο, διαπιστώνεται ότι οι περιοχές στις οποίες παρατηρήθηκαν ρευστοποιήσεις αντιστοιχούν στα λευκά τμήματα της δυαδικής εικόνας που δημιουργήθηκε με τιμή threshold 35. H διαφορά αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι στη μεν περίπτωση του Κόμπε η περιοχή ήταν αστικοποιημένη ενώ στη περίπτωση του Πύργου επρόκειτο για περιοχή ως επί το πλείστον χέρσο.