151. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2001)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2001). - Νέα δεδομένα για την μείωση της σεισμικής επικινδυνότητας (Σεισμοί: Ιαπωνίας, Τουρκίας, Ελλάδας, Taiwan, Ινδίας). 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, TEE, Τομ. Β, 201-209, Θεσσαλονίκη

150. ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (2001)

ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (2001). - Ο Σεισμός στο Gujarat, Δυτική Ινδία (26 Ιανουαρίου 2001). Ένα γεωδυναμικό επεισόδιο σε ενδοηπειρωτικό περιβάλλον συμπίεσης; 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧΧΙV/4, 1403-1415, Αθήνα

LOZIOS, S.G., LEKKAS, E.L. & DANAMOS, G.D. (2004). - The Gujarat, West India earthquake, (26 January 2001): A geodynamic episode in an intra-plate compressional regime. Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Geodynamics - Seismic Case Studies, Ed. E.L. Lekkas, Wit Press, Vol. 12, 23-31

149. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2001)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2001). - Φαινόμενα συνιζηματογενούς τεκτονισμού κατά τη μετάβαση από την ανθρακική στην κλαστική ιζηματογένεση στην Ιόνια ενότητα (περιοχή Μεσολόγγι). 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧΧΙV/1, 191-198, Αθήνα

148. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (2001)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (2001). - Νεοτεκτονική δομή και εξέλιξη της νήσου Λευκάδας. 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧΧΙV/1, 157-163, Αθήνα

147. LEKKAS, E., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E. & SAKELLARIOU, D. (2001)

LEKKAS, E., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E. & SAKELLARIOU, D. (2001). - Position of the Middle Triassic Tyros beds in the Gavrovo-Tripolis unit (Rhodes island, Dodecanese, Greece). International Earth Sciences Colloquium on the Aegean region (IESCA 2000), 1-6, Izmir

LEKKAS, E., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E. & SAKELLARIOU, D. (2001). - The occurrence and geodynamic significance of the volcano-sedimentary Tyros-beds (base of the Gavrovo-Tripolis unit) on Rhodes island, Dodekanese, SE Aegean. 9th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, Vol. ΧΧΧΙV/1, 83-89, Athens

LEKKAS, E., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E. & SAKELLARIOU, D. (2002). - Position of the Middle Triassic Tyros beds in the Gavrovo-Tripolis unit (Rhodes island, Dodecanese, Greece). Geologica Carpathica, Vol. 53, 1, 37-44, Bratislava

146. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. (2001)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. (2001). - Γεωλογική και τεκτονική δομή της περιοχής μεταξύ των ορέων Αιγάλεω και Πάρνηθας (Αττική, Ελλάδα) και η σημασία τους στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό. 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧΧΙV/1, 19-27, Αθήνα

145. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. & ΜΑΥΡΙΚΑΣ, Γ. (2001)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. & ΜΑΥΡΙΚΑΣ, Γ. (2001). - Γεωλογική δομή και εξέλιξη των νήσων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧΧΙV/1, 11-17, Αθήνα

144. LEKKAS, E. (2000)

LEKKAS, E. (2000). - Intensity distribution and controlling factors at the Izmit and Düzce earthquakes (Turkey, 1999). International Symposium on Dynamic Evolution of Active Faulting in the Mediterranean Region (CRAAG), Abstract, Algiers

LEKKAS, E. (2000). - Intensity distribution and controlling factors at the Izmit and Düzce earthquakes (Turkey, 1999). Asian Seismological Commission 2000 (ASC), Abstract, Tehran

LEKKAS, E. (2001). - Parameters of intensity distribution in the Izmit and Düzce (Turkey) earthquakes. 9th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, Vol. ΧΧΧΙV/4, 1515-1521, Athens

LEKKAS, E. (2001). - Parameters of intensity distribution in the Izmit and Düzce (Turkey) earthquakes. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean region (IESCA 2000), 159-167, Izmir

LEKKAS, E. (2002). - Intensities distribution and parameters controlling their geographic differentiation during the earthquakes of Izmit and Düzce (Turkey 1999). Geologica Balcanica, 32.2-4, 199-208

LEKKAS, E. (2004). - Parameters of intensity distribution in the Izmit and Düzce (Turkey) earthquakes. Advances in Earthquake Engineering, Earthquake Geodynamics - Seismic Case Studies, Ed. E.L. Lekkas, Wit Press, Vol. 12, 147-157

143. LEKKAS, E. (2000)

LEKKAS, E. (2000). - The 1999 earthquake activity in the broader area of Izmit. An actualistic deformation study on strike-slip faults. Asian Seismological Commission 2000 (ASC), Abstract, Tehran

LEKKAS, E. (2000). - The 1999 earthquake activity in the broader area of Izmit. An actualistic deformation study on strike-slip faults. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean region (IESCA 2000), Abstract, p.191, Izmir

LEKKAS, E. (2001). - The 1999 earthquake activity in Izmit, NW Turkey. An opportunity for the study of actualistic strike-slip related tectonic forms. 9th International Congress of the Geol. Soc. Greece, Bull. Geol. Soc. Greece, Vol. ΧΧΧΙV/4, 1523-1529, Athens

LEKKAS, E. (2004). - The 1999 earthquake activity in Izmit. The study of actualistic strike-slip tectonic forms. Earthquake Geodynamics - Seismic Case Studies, Ed. E.L. Lekkas, Wit Press, 1-15

142. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Ε. (2001)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Ε. (2001). - Εντοπισμός περιοχών υψηλής πιθανότητας ρευστοποίησης με τη χρήση δεδομένων τηλεπισκόπισης στην Δυτική Ελλάδα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ - Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Τομ. 2, 185-192, Αθήνα

141. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΚΡΑΝΗΣ, Χ. (2001)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΚΡΑΝΗΣ, Χ. (2001). - Γεωλογικά - Γεωτεχνικά προβλήματα που απαντώνται σε θεμελιώσεις τεχνικών έργων παρά τα ρήγματα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ - Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Τομ. 2, 193-200, Αθήνα

140. SAKELLARIOU, D., LEKKAS, E., PAPANIKOLAOU, D. (2000)

SAKELLARIOU, D., LEKKAS, E., PAPANIKOLAOU, D. (2000). - Plio-Quaternary tectonics on Rhodos island, SE Aegean Sea. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean region (IESCA 2000), Abstract, p.42, Izmir

139. LEKKAS, E., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E. & SAKELLARIOU, D. (2000)

LEKKAS, E., DANAMOS, G., SKOURTSOS, E. & SAKELLARIOU, D. (2000). - Geology of Archagelos area, Rhodos island, Greece. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean region (IESCA 2000), Abstract, p.23, Izmir

138. LEKKAS, E., PAPANIKOLAOU, D. & SAKELLARIOU, D. (2000)

LEKKAS, E., PAPANIKOLAOU, D. & SAKELLARIOU, D. (2000). - Alpine geodynamic structure of Rhodos island, SE Aegean sea. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean region (IESCA 2000), Abstract, p.21, Izmir

137. KRANIS, H. & LEKKAS, E. (2000)

KRANIS, H. & LEKKAS, E. (2000). - The Pavliani Fault Zone: Evidence for westward propagation of the North Anatolian Fault Zone in Eastern Mainland Greece. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean region (IESCA 2000), Abstract, p.48, Izmir

136. LEKKAS, E. (2001)

LEKKAS, E. (2001). - The Athens earthquake (7 September 1999): Intensity distribution and controlling factors. Engineering Geology, Publ. Elsevier Science Ltd., Vol. 59, 297-311

LEKKAS, E. (2000). - The Athens earthquake (7 September 1999): Intensity distribution and controlling factors. International Symposium on Dynamic Evolution of Active Faulting in the Mediterranean Region (CRAAG), Abstract, Algiers

135. LEKKAS, E. (2001)

LEKKAS, E. (2001). - Flood Hazards in Mainland Greece. EUG XI, European Union of Geosciences, Cambridge Publications, Abstract Volume, Vol. 6, No 1, p. 508, Strasbourg

134. LEKKAS, E. (2001)

LEKKAS, E. (2001). - Landslide Hazards in Greece. EUG XI, European Union of Geosciences, Cambridge Publications, Abstract Volume, Vol. 6, No 1, p. 508, Strasbourg

133. LEKKAS, E. (2000)

LEKKAS, E. (2000). - New data for seismic hazard analysis. Risk Analysis, Ed. C.A. Brebbia, Wit Press, Vol. 3, 245-255

132. LEKKAS, E. (2000)

LEKKAS, E. (2000). - Analysis of damage parameters of the Chi-Chi Taiwan earthquake. Risk Analysis, Ed. C.A. Brebbia, Wit Press, Vol. 3, 419-432

131. LEKKAS, E. (2000)

LEKKAS, E. (2000). - Geodynamic framework and regional structure as factors affecting the Earthquake Planning of Zakinthos Municipality (Greece). Risk Analysis, Ed. C.A. Brebbia, Wit Press, Vol. 3, 165-174

130. LEKKAS, E. & PAPANIKOLAOU, D. (2000)

LEKKAS, E. & PAPANIKOLAOU, D. (2000). - Determination of landslide hazard microzones - The case of Kanalia village (Karditsa, Greece). International Conference on Geotechnical and Geological Engineering (GeoEng 2000), 6p., Melbourne

129. TSIAMBAOS, G., LEKKAS, E., GIANNAROS, Ch. & VASSILIOU, I. (2000)

TSIAMBAOS, G., LEKKAS, E., GIANNAROS, Ch. & VASSILIOU, I. (2000). - Geological and geotechnical conditions of the city of Agrinion, Greece. International Conference on Geotechnical and Geological Engineering (GeoEng 2000), 6p., Melbourne

128. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Μ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΝΤΡΙΝΙΑ, Χ. & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Μ. (2000)

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Μ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΝΤΡΙΝΙΑ, Χ. & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Μ. (2000). - Στρωματογραφία και τεκτονοϊζηματογενής εξέλιξη της νήσου Ζακύνθου. ΣT΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο 1997, Τομ. Α΄, 235-248, Ζάκυνθος

127. LEKKAS, E. (2000)

LEKKAS, E. (2000). - A multidisciplinary project for urban and emergency planning in seismic regions: the case of Pyrgos city (W. Peloponnese Greece). 6th International Conference on Seismic Zonation, Earthquake Engineering Research Institute (EERI), Vol. II, 1017-1022, California

126. FOUNTOULIS, I., KRANIS, H., LEKKAS, E., LOZIOS, S. & SKOURTSOS, M. (2000)

FOUNTOULIS, I., KRANIS, H., LEKKAS, E., LOZIOS, S. & SKOURTSOS, M. (2000). - Quaternary deformation in Grevena basin (W. Macedonia, Greece): Importance of shear and compression. Annales Géologiques des Pays Helléniques, Vol. XXXVIII, Fasc.C., 123-132, Athènes

125. PARCHARIDIS, I., LEKKAS, E. & VASSILAKIS, E. (2000)

PARCHARIDIS, I., LEKKAS, E. & VASSILAKIS, E. (2000). - SIR-C/X Space Shuttle Images Contribution in Assessment of Flood Risk. The Case of Athens Basin. International Geosciences & Remote Sensing Symposium (IEEE, IGARSS 2000), Vol. I, 328-330, Hawaii

124. LEKKAS, E., LOZIOS, S. & DANAMOS, G. (2000)

LEKKAS, E., LOZIOS, S. & DANAMOS, G. (2000). - Geotectonic regime and damage distribution at the city of Ano Liosia (Athens, Greece) during the earthquake of September 7, 1999. XXVII General Assembly, European Seismological Commission (ESC), 155-159, Lisbon

123. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2000)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2000). - Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (κλίμακα 1:100.000), Φύλλο "ΖΑΚΥΝΘΟΣ". Έκδοση ΟΑΣΠ, Επεξηγηματικό Τεύχος, 145σ.

122. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2000)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2000). - Το επιχειρησιακό διασωστικό και επιστημονικό έργο της Ελληνικής αποστολής στον καταστροφικό σεισμό του Izmit (17 Αυγούστου 1999, Τουρκία). Συνέδριο Αντιμετώπισης Σεισμικών Καταστροφών - Επιστημονική Προσέγγιση - Κοινωνική διάσταση, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. - Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙΘ-ΕΚΑΒ, 91-109, Θεσσαλονίκη