332. KAVIRIS, G., DOUFLIAS, E., FOUNTOULAKIS, I., PSARRIS, D., CHOLEVAS, K., MILLAS, C., SPINGOS, I., ALIFERIS, I., MILIOS, D., KASSARAS, I., VOULGARIS, N., LEKKAS, E., MAKROPOULOS, K. (2018)

Seismicity and Seismic Hazard Assessment of Kastoria (NW Greece). Poster. SafeKozani – New Technologies & Civil Protection, 31 Oct. – 3 Nov. 2018, Kozani, Greece.