172. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Α. & ΛΕΚΚΑΣ, E. (2005)

ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Α. & ΛΕΚΚΑΣ, E. (2005). - Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου - Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, Βόλος

 

Μελετάται η αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε πρανή της περιφερειακής οδού Λουτρακίου - Περαχώρας. Αρχικά αναπτύσσονται τα τεχνικογεωλογικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής της αστοχίας, ενώ ακολούθως αναπτύσσονται οι επικρατούσες γεωτεχνικές συνθήκες και διαπιστώνονται τα αίτια που οδήγησαν στην αστοχία καθώς και ο μηχανισμός αυτής.

Στη συνέχεια εκτιμώνται οι γεωτεχνικές παράμετροι παραμένουσας διατμητικής αντοχής του εδάφους μέσω ανάδρομων αναλύσεων ευστάθειας πρανών πάνω στην προκαθορισμένη επιφάνεια αστοχίας, ενώ ακολούθως αναφέρονται προτεινόμενα μέτρα άμεσης αποκατάστασης της περιοχής αστοχίας.