170. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2004)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2004). - Πολιτικές διαχείρισης φυσικών καταστροφών σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμπειρίες από την αντιμετώπιση μεγάλης κλίμακας σεισμικών καταστροφών. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλοντος Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Θεσσαλονίκη

 

Παρά το γεγονός ότι οι επιστημονικές γνώσεις και η τεχνολογική εξέλιξη, τις τελευταίες δεκαετίες, στον τομέα της Διαχείρισης των Φυσικών Καταστροφών έχουν βελτιωθεί σημαντικά, εν τούτοις οι επιπτώσεις από τις εκδηλούμενες φυσικές καταστροφές αυξάνονται εκθετικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Τούτο οφείλεται στην ολοένα και αυξανόμενη τρωτότητα των πολεοδομικών συγκροτημάτων, την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων τα οποία δεν εναρμονίζονται με τις εξελισσόμενες γεωδυναμικές διεργασίες και εν γένει στις ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες δεν συνάδουν με τις βασικές απαιτήσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια αυτά οι κυβερνήσεις των κρατών αλλά και οι Διεθνείς Οργανισμοί έχουν αποδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να αναστείλουν και να περιορίσουν την τάση αύξησης των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών μέσα από ενίσχυση της έρευνας, τη βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού και τη διαμόρφωση πολιτικών, οι οποίες να εκμεταλλεύονται και να αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό τις νέες εξελίξεις και στα τρία στάδια διαχείρισης των φυσικών καταστροφών δηλαδή το προκαταστροφικό, συγκαταστροφικό και το μετακαταστροφικό επίπεδο.

Παρουσιάζονται εμπειρίες από την πολιτική της διαχείρισης των καταστροφών σε διάφορες χώρες στις οποίες εκδηλώθηκαν σεισμικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας έτσι όπως αυτές καταγράφηκαν στα πλαίσια παρέμβασης διεθνών αποστολών και ομάδων εμπειρογνωμόνων.