168. ΛΕΚΚΑΣ Ε. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α. (2004)

ΛΕΚΚΑΣ Ε. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α. (2004). - Αντιμετώπιση Κατολισθητικών Φαινομένων σε Περιοχές Ιδιαίτερης Περιβαλλοντικής Σημασίας: Η Περίπτωση του Κόκκινου Βράχου Ζακύνθου. 7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Τόμ. I, 136-143, Μυτιλήνη

 

Περιγράφονται τα κατολισθητικά φαινόμενα τα οποία εκδηλώνονται στην περιοχή του Κόκκινου Βράχου στη Ζάκυνθο που αποτελεί έναν τόπο ιδιαίτερης πολιτιστικής, ιστορικής και περιβαλλοντικής σημασίας. Τα φαινόμενα οφείλονται σε ένα συνδυασμό μορφολογικών, γεωλογικών, τεκτονικών και γεωτεχνικών συνθηκών, ενώ πρόσθετα οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιδείνωση των κατολισθητικών φαινομένων.

Προκειμένου αφενός να προστατευθεί η περιοχή και αφετέρου να διατηρηθεί η φυσιογνωμία του χώρου έγινε έρευνα ευστάθειας η οποία στηρίχθηκε σε λεπτομερή γεωτεχνική έρευνα και χρήση εξελιγμένου λογισμικού, από την οποία προέκυψε ο υψηλός κατολισθητικός κίνδυνος. Με βάση αυτά τα δεδομένα ορίζονται οι περιοχές παρεμβάσεων ενώ προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης χωρίς να αλλοιωθούν τα φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά του τοπίου.