158. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2002). - Περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν σε σεισμικές καταστροφές. 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, Τομ. II, 394-399, Θεσσαλονίκη

 

Περιγράφονται τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν σε σεισμικές δονήσεις οι οποίες επιφέρουν μικρές ή μεγάλες καταστροφές, μέσα από αντιπροσωπευτικά παραδείγματα σεισμών της τελευταίας δεκαετίας σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν ως κύριο αίτιο εκδήλωσης τις σεισμικές δονήσεις ή τα έμμεσα αποτελέσματα αυτών.

Ειδικότερα περιγράφονται η διαφυγή των πετρελαιοειδών στο έδαφος και στη θάλασσα, η ανεξέλεγκτη απόρριψη αδρανών υλικών, η ρύπανση της ατμόσφαιρας, ο πρόχειρος ενταφιασμός των νεκρών, η καταστροφή φραγμάτων κ.α. μέσα από συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα σε μεγάλες πρόσφατες σεισμικές καταστροφές.