152. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΚΡΑΝΗΣ, Χ., ΧΟΛΕΒΑΣ, Κ., ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ, Ε. & ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α. (2001)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΚΡΑΝΗΣ, Χ., ΧΟΛΕΒΑΣ, Κ., ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ, Ε. & ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α. (2001). - Συμβολή στον αντισεισμικό σχεδιασμό του Δήμου Λουτρακίου. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, TEE, Τομ. Β, 211-218, Θεσσαλονίκη

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Μ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΚΡΑΝΗΣ, Χ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Α. (2002). - Διαχείριση σεισμικού κινδύνου στο δήμο Λουτρακίου. 2ο Συμπόσιο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας, Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας, Τμήμα Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

 

Η μείωση της σεισμικής επικινδυνότητας στο Δήμο Λουτρακίου αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας δεδομένης της υψηλής σεισμικότητας της ευρύτερης περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου και γενικότερα των υφιστάμενων γεωδυναμικών διεργασιών. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε μια πολυεπιστημονική προσέγγιση η οποία είχε ως στόχο να διερευνήσει τις γεωλογικές, γεωδυναμικές, νεοτεκτονικές και γεωτεχνικές συνθήκες, την σεισμικότητα - σεισμική επικινδυνότητα, τα χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά, την σεισμική τρωτότητα του κτιριακού ιστού, κ.ά.

Πέρα από την άμεση χρησιμότητα της κάθε μιας από τις προηγούμενες προσεγγίσεις χωριστά, τελικός στόχος ήταν η σύνθεση δεδομένων και η κατάρτιση ενός επιχειρησιακού σχεδίου προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του Δήμου Λουτρακίου για την αντιμετώπιση του υφιστάμενου κινδύνου.