151. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2001)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2001). - Νέα δεδομένα για την μείωση της σεισμικής επικινδυνότητας (Σεισμοί: Ιαπωνίας, Τουρκίας, Ελλάδας, Taiwan, Ινδίας). 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας, TEE, Τομ. Β, 201-209, Θεσσαλονίκη

 

Καταστρεπτικοί μεγάλοι σεισμοί που εκδηλώθηκαν σε διάφορα σημεία του πλανήτη την τελευταία δεκαετία (Ιαπωνία, Τουρκία, Ελλάδα, Taiwan, Ινδία) ουσιαστικά προσομοιάζονται με μεγάλης κλίμακας εργαστήρια και αποτελούν πηγές πολύτιμων δεδομένων και πληροφοριών για την μείωση της σεισμικής επικινδυνότητας.

Συγκεκριμένα, προκύπτουν δεδομένα όσον αφορά: (i) στα φαινόμενα κατευθυντικότητας στη διαμόρφωση των εντάσεων, (ii) στον ειδικό τύπο των καταστροφών που αναπτύσσονται σε ρήγματα οριζόντιας ολίσθησης, (iii) στα φαινόμενα έντονων καταστροφών στο υπερκείμενο τέμαχος, (iv) στα φαινόμενα ρηξιγενούς ορίου μιας λεκάνης και (v) στην εμφάνιση ιδιόμορφων ζημιών σε μεγάλες επικεντρικές αποστάσεις. Η ανάλυση και διερεύνηση αυτών των φαινομένων θα βοηθήσει στην προσπάθεια μείωσης των επιπτώσεων.