145. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. & ΜΑΥΡΙΚΑΣ, Γ. (2001)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. & ΜΑΥΡΙΚΑΣ, Γ. (2001). - Γεωλογική δομή και εξέλιξη των νήσων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧΧΙV/1, 11-17, Αθήνα

 

Περιγράφονται αναλυτικά οι γεωλογικοί σχηματισμοί και οι χαρακτήρες φάσεων των ιζημάτων που συμμετέχουν στη γεωλογική δομή των νήσων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης. Η περιγραφή στηρίζεται τόσο σε υφιστάμενα δεδομένα, όσο και σε νέα δεδομένα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα. Παράλληλα δίδεται και ένας γεωλογικός χάρτης κλίμακας 1:50.000 σε σμίκρυνση στον οποίο αποτυπώνονται για πρώτη φορά όλα τα υφιστάμενα και νέα γεωλογικά δεδομένα που αφορούν τις δύο νήσους.

Περιγράφεται πρόσθετα ο τεκτονικός ιστός και ιδιαίτερα ο ρηξιγενής. Με βάση τα γεωμετρικά και κινηματικά στοιχεία των ρηγμάτων επιχειρείται η διάκριση των νεοτεκτονικών ενοτήτων που περιγράφονται στις δύο νήσους. Τέλος, με βάση τα γεωμετρικά και τα κινηματικά στοιχεία των τεκτονικών ασυνεχειών (ρηγμάτων, εφιππεύσεων) περιγράφονται τα κύρια στάδια της τεκτονικής εξέλιξης και παραμόρφωσης της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης κατά το Πλειο - Τεταρτογενές.