142. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Ε. (2001)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Ε. (2001). - Εντοπισμός περιοχών υψηλής πιθανότητας ρευστοποίησης με τη χρήση δεδομένων τηλεπισκόπισης στην Δυτική Ελλάδα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ - Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Τομ. 2, 185-192, Αθήνα

 

Τα φαινόμενα των ρευστοποιήσεων εδαφών τα οποία εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια των σεισμικών κινήσεων αποτελούν έναν παράγοντα που είναι υπεύθυνος σε μεγάλο βαθμό για την πρόκληση καταστροφών. Στον εντοπισμό περιοχών στις οποίες υφίσταται η πιθανότητα να προκληθούν τέτοια φαινόμενα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά η ανάλυση δορυφορικών εικόνων LANDSAT 5-ΤΜ σε ορισμένες φασματικές περιοχές και ειδικότερα στο κανάλι 7.

Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε και επιβεβαιώθηκε στην περιοχή Κόμπε Ιαπωνίας (Μ=7.2R, 1995), στην περιοχή Πύργου Ηλείας (Μ=5.5R, 1993) και στη περιοχή του Αιγίου (Μ=6.1R, 1995), ενώ γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού πιθανών περιοχών στη Δυτική Ελλάδα. Η περιοχή που εξετάζεται είναι η ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου και η περιοχή του Μύτικα. Διαπιστώνεται ότι ο κίνδυνος ρευστοποίησης είναι υψηλός ενώ παράλληλα οριοθετούνται και τα αντίστοιχα γεωγραφικά τμήματα στα οποία υφίσταται μεγάλη πιθανότητα να εκδηλωθούν φαινόμενα ρευστοποίησης.