128. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Μ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΝΤΡΙΝΙΑ, Χ. & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Μ. (2000)

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Μ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΝΤΡΙΝΙΑ, Χ. & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Μ. (2000). - Στρωματογραφία και τεκτονοϊζηματογενής εξέλιξη της νήσου Ζακύνθου. ΣT΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο 1997, Τομ. Α΄, 235-248, Ζάκυνθος

 

Παρουσιάζεται η στρωματογραφία των Προ-Νεογενών σχηματισμών (Προαπούλιος ζώνη, Ιόνιος ζώνη) και των Νεογενών (Μειοκαινικών, Πλειοκαινικών) αποθέσεων της νήσου Ζακύνθου και περιγράφονται σε γενικές γραμμές οι παλαιογεωγραφικές συνθήκες οι οποίες επικράτησαν στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους.

Πρόσθετα παρουσιάζεται η ρηξιγενής παραμόρφωση και διακρίνονται οι περίοδοι δράσης των ρηγμάτων με βάση την ηλικία των γεωλογικών σχηματισμών, τους οποίους τέμνουν, οριοθετούν ή αφήνουν ανέπαφους.