123. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2000)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (2000). - Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (κλίμακα 1:100.000), Φύλλο "ΖΑΚΥΝΘΟΣ". Έκδοση ΟΑΣΠ, Επεξηγηματικό Τεύχος, 145σ.

 

Παρουσιάζεται με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα αλλά και τα δεδομένα λεπτομερούς γεωλογικής χαρτογράφησης και γεωλογικής - τεκτονικής έρευνας ο νεοτεκτονικός χάρτης της νήσου σε δύο κλίμακες, 1:50.000 και 1:100.000.

Αρχικά γίνεται περιγραφή των γεωλογικών σχηματισμών τόσο των Αλπικών που εμφανίζονται κυρίως στο όρος Βραχιώνας και στο όρος Σκοπός όσο και των Μεταλπικών οι οποίοι καλύπτουν το υπόλοιπο τμήμα της νήσου. Διακρίνονται δύο Αλπικές ενότητες, η ενότητα Παξών και η Ιόνιος ενότητα, η παρουσία της οποίας είναι σημαντική δεδομένου ότι τα φαινόμενα διαπειρισμού συνεχίζονται και στο Τεταρτογενές, ενώ έχουν καθοριστική σημασία στη διάταξη προγενέστερων σχηματισμών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στους πρόσφατους Μεταλπικούς σχηματισμούς η παρουσία, η θέση και τα τεκτονικά στοιχεία των οποίων σηματοδοτούν νεοτεκτονικές κινήσεις που πιστοποιούνται και με βάση μορφολογικές παρατηρήσεις.

Πρόσθετα, χαρτογραφείται και περιγράφεται ο σύνθετος ρηξιγενής ιστός ο οποίος αριθμεί δεκάδες ρήγματα πολλά από τα οποία συμβάλλουν άμεσα και καθοριστικά στη νεοτεκτονική δομή και εξέλιξη είτε μεμονωμένα, είτε ως ρηξιγενείς ζώνες. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία διακρίνονται νεοτεκτονικές ενότητες με ιδιαίτερη η κάθε μία χαρακτηριστική δομή και εξέλιξη.