120. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (2000). (2000)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (2000). - Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (κλίμακα 1:100.000), Φύλλο "ΤΡΟΠΑΙΑ". Έκδοση ΟΑΣΠ, Επεξηγηματικό Τεύχος, 117σ.

 

Με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία και πρόσθετη λεπτομερή χαρτογράφηση και γεωλογική - τεκτονική έρευνα δίδεται ο νεοτεκτονικός χάρτης σε κλίμακα 1:100.000, ο οποίος συνοδεύεται και από το επεξηγηματικό τεύχος του.

Ειδικότερα, γίνεται διάκριση των Μεταλπικών σχηματισμών του νεοτεκτονικού βυθίσματος της Ηλείας το ανατολικό τμήμα του οποίου αντιστοιχεί στο φύλλο "Τρόπαια", καθώς επίσης και των Αλπικών σχηματισμών που διαχωρίζονται με τους πρώτους από μεγάλες περιθωριακές ζώνες. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στα φαινόμενα διαπειρισμού των εβαποριτών του υποβάθρου οι οποίοι έχουν διαταράξει τη γεωμετρία και τη δομή των υπερκείμενων νεώτερων Μεταλπικών σχηματισμών με συστηματικές ή μη διαφοροποιήσεις στις κλίσεις, με κατακορύφωση στρώσεων, περιστροφές και ανυψώσεις ρηξιτεμαχών κ.ά.

Πρόσθετα χαρτογραφούνται και περιγράφονται αναλυτικά τα ρήγματα και οι μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες οι οποίες περιπλέκουν την όλη δομή και οι οποίες συνδέονται με εντυπωσιακά φαινόμενα μεταβολών του αναγλύφου αλλά και με σύγχρονη σεισμική δραστηριότητα.