109. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. & ΠΑΓΟΥΝΗΣ, Μ. (1999)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. & ΠΑΓΟΥΝΗΣ, Μ. (1999). - Υδρογεωλογική - Γεωφυσική έρευνα περιοχής Αντιρρίου. Προτάσεις υδροληπτικού σχεδιασμού. 4o Εθνικό Συνέδριο "Διαχείριση υδατικών πόρων στις ευαίσθητες περιοχές του Ελλαδικού χώρου", ΤΕΕ - Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ), Βόλος

 

Από το σύνολο των στοιχείων που συγκεντρώθηκε φαίνεται καθαρά ότι οι οικισμοί του Δήμου Αντιρρίου αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα λειψυδρίας με τάσεις επέκτασής του. Το υπόγειο νερό της πεδινής - παράκτιας περιοχής είναι γενικά υποβαθμισμένο ποιοτικά ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χαρακτηρίζεται ως ακατάλληλο για οικιακή χρήση.

Στα πλαίσια αυτά εκτελέστηκε λεπτομερής γεωλογική, υδρογεωλογική και γεωφυσική έρευνα έτσι ώστε να εντοπιστούν οι ευνοϊκότερες θέσεις για εκτέλεση γεωτρήσεων και συναφών έργων. Από την έρευνα προέκυψε ότι το υδρευτικό πρόβλημα του δήμου είναι δυνατό να λυθεί σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο αξιοποιώντας τα υπόγεια ύδατα που έχουν εντοπισθεί για πρώτη φορά στους σχηματισμούς του φλύσχη με μια σειρά από κατάλληλα υδροληπτικά έργα σε συγκεκριμένες θέσεις. Παράλληλα για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και λαμβάνοντας υπόψη ένα πλήθος δεδομένων από την ευρύτερη περιοχή γίνονται προτάσεις επίλυσης του προβλήματος.