107. ΚΑΡΥΔΗΣ, Π., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (1999)

ΚΑΡΥΔΗΣ, Π., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (1999). - Σεισμοτεκτονικά - γεωτεχνικά δεδομένα και δεδομένα τρωτότητας κτιρίων ως παράμετροι διαμόρφωσης του αντισεισμικού σχεδιασμού στην πόλη του Ρεθύμνου. 13ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Τομ. ΙΙΙ, 75-82, Ρέθυμνο

 

Η εκτίμηση και διαχείριση του σεισμικού κινδύνου αποτελεί ένα πολυθεματικό αντικείμενο στο οποίο λαμβάνεται υπόψη ένα μεγάλο πλήθος πα¬ραμέτρων. Στην περίπτωση της πό¬λης του Ρεθύμνου εφαρμόστηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα όπου, μεταξύ των άλλων, μελετήθηκαν: (i) το γεωτεκτονικό καθεστώς, (ii) οι γεωλογικές - τεκτονικές συνθήκες, (iii) η σεισμικότητα και σεισμική επικινδυνότητα, (iv) τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών θεμελίωσης, (v) οι πολεοδομικές ιδιαιτερότητες, (vi) η τρωτότητα των κτιρίων κ.α.

Από την επεξεργασία των στοιχείων διαπιστώθηκε μια υψηλή συσχέτιση και αντιστοίχηση μεταξύ των διαφόρων παραμέτρων ενώ πρόσθετα, με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, κατα¬στρώθηκε και παρουσιάζεται ένα σχέδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας και επισημάνθηκαν οι απαραί¬τητες επεμβάσεις για τη μείωση του κινδύνου.