Αποστολή στην Ανατολική Τουρκία Mw 7.2 (23 Οκτωβρίου 2011)