Άμεσες Δράσεις για τις Πυρόπληκτες Περιοχές

Η επόμενη ημέρα στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές το Ιουλίου απαιτεί μία ολιστική προσέγγιση μετα-καταστροφικών δράσεων, σημειώνει ο Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας.  Για το λόγο αυτό, προτείνεται μία δέσμη δράσεων που σκοπό έχουν την περιβαλλοντική παρακολούθηση, την αποκατάσταση και την προστασία τους:

 1. Ταχεία αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στο δομημένο περιβάλλον, στις υποδομές, στα δίκτυα (life lines) και στις εγκαταστάσεις. Ιεράρχηση επεμβάσεων για άμεση αποκατάσταση.
   
 2. Άμεση περιβαλλοντική χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν. Χαρτογράφηση με σύγχρονες τεχνολογίες (δορυφορικά συστήματα, UAV) και επίγειες αποτυπώσεις, ιδιαίτερα των τμημάτων με μεγάλη περιβαλλοντική σημασία.
   
 3. Ταχεία αποτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, στο έδαφος και στο υπέδαφος με έμφαση στις μεταβολές στο μικροκλίμα, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ρύπανση του εδάφους και του υπεδάφους και την ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
   
 4. Προτάσεις καινοτόμων και στοχευμένων αντιδιαβρωτικών έργων με επείγοντα χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των γεωλογικών σχηματισμών, τη φύση του εδάφους, την κλίση του εδάφους, το κλίμα, τη φυτοκάλυψη, τις χρήσεις γης, την έκθεση των πρανών σε διάφορους παράγοντες, τη ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων, τη φύση του υδρογραφικού δικτύου και άλλα.
   
 5. Διερεύνηση του πλημμυρικού κινδύνου και ιδιαίτερα του συνολικού κινδύνου που προκύπτει από τη μεταφορά εδαφικών υλικών, τη διάβρωση του εδάφους, τη μεταφορά υπολειμμάτων καύσης και ογκωδών αντικειμένων κ.λπ. Εκτίμηση της εμφάνισης πλημμυρικού κινδύνου σε ειδικές περιοχές.
  Προτάσεις άμεσων επεμβάσεων και κατασκευής καινοτόμων και στοχευμένων έργων συμβατών με το περιβάλλον για την ανάσχεση πλημμυρικών φαινομένων.
   
 6. Έρευνα για τη μείωση κατολισθητικού κινδύνου με βάση την μορφολογία, την κλίση των πρανών, την γεωλογική δομή, τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τις υφιστάμενες υποδομές και την υφιστάμενη σεισμικότητα.
  Συνθετική αξιολόγηση του υφιστάμενου κατολισθητικού κινδύνου ανά περιοχή και θέσεις, στις οποίες θα προταθούν καινοτόμα έργα αντιμετώπισης.
   
 7. Εκτεταμένη παρακολούθηση των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων για μία τουλάχιστον διετία, ώστε να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα και να προταθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας.
   
 8. Αναδιαμόρφωση σχεδίων απομάκρυνσης και εκκένωσης πληθυσμού (κυρίως σε περιπτώσεις πυρκαγιάς και πλημμύρας) ανά επιμέρους περιοχή, με τη συνεργασία των οικείων Δήμου και Περιφέρειας.
   
 9. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα ατομικής προστασίας, προστασίας περιουσίας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την περίοδο αποκατάστασης.
   
 10. Εκπαίδευση, ενημέρωση και ειδικευμένη κατάρτιση των εθελοντικών οργανώσεων, οι οποίες θα αναλάβουν κομβικό ρόλο στο στάδιο αποκατάστασης της πληγείσας περιοχής.