31. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1992)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1992). - Οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής θεμελίωσης του φράγματος Πύλης (Δυτ. Θεσσαλία). 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, TEE, Τομ. ΙΙ, 27-34, Θεσσαλονίκη

 

Το φράγμα της Πύλης (Νομός Τρικάλων) είναι ένα από τα έργα τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα για την εκτροπή του Αχελώου Ποταμού στη Θεσσαλία. Το φράγμα πρόκειται να κατασκευαστεί στο φαράγγι του Πορταϊκού, 800 m νοτιοδυτικά της Πύλης. Η γεωλογική δομή της περιοχής θεμελίωσης του φράγματος χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη πολυπλοκότητα που εκφράζεται: (i) από τη σύνθετη λιθοστρωματογραφική εικόνα τόσο ως προς την οριζόντια όσο και ως προς την κατακόρυφη έννοια με ιδιόμορφους γεωλογικούς σχηματισμούς και μέλη σχηματισμών και (ii) από την έντονη τεκτονική παραμόρφωση με αλλεπάλληλες πτυχώσεις λεπιώσεις και ρήγματα που έχουν περιπλέξει την προϋπάρχουσα σύνθετη λιθοστρωματογραφική διάρθρωση.

Η πολύπλοκη γεωλογική δομή υποδεικνύει και την ποικιλομορφία των γεωτεχνικών συνθηκών. Ειδικότερα, οι συνεχείς ακολουθίες γεωλογικών σχηματισμών από ανθρακικά, πυριτικά και κλαστικά πετρώματα με τελείως διαφορετικά γεωτεχνικά χαρακτηριστικά και υδρογεωλογική συμπεριφορά διαμορφώνουν πρωτογενώς ένα εξαιρετικά ετερογενές γεωτεχνικό πλαίσιο. Παράλληλα οι τεκτονικές μορφές έχουν επιδράσει δευτερογενώς, καταστρέφοντας την ήδη σύνθετη διάρθρωση είτε με πολλές επαναλήψεις κατά μήκος ορισμένων διευθύνσεων λόγω πτυχώσεων και εφιππεύσεων, είτε με ζώνες μειωμένων τιμών γεωμηχανικών δεικτών και μεγάλων περατοτήτων κατά μήκος των ρηγμάτων και εφιππεύσεων.

Η κατασκευή του φράγματος στη συγκεκριμένη περιοχή, αν και θεωρείται εφικτή, απαιτεί πλήρη γνώση των υφισταμένων γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών, δεδομένου ότι μόνον κατ' αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπισθούν τα προκύπτοντα προβλήματα κατά τη φάση της κατασκευής και λειτουργίας του έργου.