30. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1991)

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1991). - Η παρουσία της Ιονίου ενότητας στο όρος Λάπιθας (Κεντροδυτική Πελοπόννησος). Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Tομ. ΧΧVII, 47-56, Αθήνα

 

Περιγράφεται για πρώτη φορά εμφάνιση της Ιονίου ενότητας στο όρος Λάπιθας, στη λίμνη Καϊάφα. Η εμφάνιση της Ιονίου περιλαμβάνει υπόλευκους λεπτοστρωματώδεις ασβεστολίθους με ορίζοντες πυριτιολίθων του Ανωτέρου Κρητιδικού συνολικού ορατού πάχους περίπου 40 μέτρων. Πάνω από τους ασβεστολίθους αναπτύσσεται σε ασυμφωνία ένας κλαστικός σχηματισμός από ασβεστολιθικά κροκαλοπαγή ηλικίας Κατωτέρου Ολιγοκαίνου στη βάση και ψαμμίτες και πηλίτες στη συνέχεια. Οι ανωτέρω σχηματισμοί οριοθετούνται από τους σχηματισμούς της ενότητας του Γαβρόβου με τεκτονική επαφή η οποία είναι ορατή προς τα βόρεια της εμφάνισης.

Είναι προφανές ότι η παρουσία της Ιονίου ενότητας στη συγκεκριμένη θέση καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά της έχουν ιδιαίτερη σημασία διότι: (i) αποκτάται μια πληρέστερη εικόνα της λιθοστρωματογραφικής διάρθρωσής της σε μια περιοχή, όπου τα ανάλογα στοιχεία είναι ελάχιστα, (ii) διαμορφώνονται νέες απόψεις για τις παλαιογεωγραφικές συνθήκες και για τη γεωδυναμική εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής και (iii) οριοθετούνται με τον πιο σαφή τρόπο οι πετρελαιοπιθανές περιοχές στη Δυτική Πελοπόννησο.