28. ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΟΓΟΣ, Ε. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1991)

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΟΓΟΣ, Ε. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1991). - Τα γεωτεχνικά προβλήματα και η αντιμετώπισή τους στο Βυζαντινό Ναό Ταξιαρχών Κοστάνιανης Νομού Ιωαννίνων. 1ο Επιστημονικό Συνέδριο "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον", Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Σύνοψη, σ. 78, Πάτρα

 

Περιγράφονται τα γεωτεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ιερός Ναός των Ταξιαρχών Κοστάνιανης ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα σωζόμενα Βυζαντινά μνημεία. Είναι θεμελιωμένος σε πλευρικά κορήματα και στον αποσαθρωμένο μανδύα του φλύσχη της Ιόνιας ενότητας. Τα σημαντικότερα προβλήματα στατικής επάρκειας οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις διαμπερείς ρωγματώσεις και στις στρέψεις της τοιχοποιίας οι οποίες έχουν προκληθεί από τις διαφορικές καθιζήσεις και τις διαφορικές μετακινήσεις τμημάτων του εδάφους θεμελίωσης.

Από τη λεπτομερή έρευνα που έγινε στη στενή αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του ναού, εντοπίστηκαν οι παράγοντες οι οποίοι ευνοούν την εκδήλωση και την εξέλιξη των κατολισθητικών φαινομένων και οι οποίοι είναι: (i) οι υφιστάμενες γεωλογικές συνθήκες, (ii) τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών και κυρίως των σχηματισμών θεμελίωσης, (iii) η παρουσία του ελεύθερου υδροφόρου ορίζοντα που αναπτύσσεται στους σχηματισμούς θεμελίωσης, (iv) οι αυξημένες μορφολογικές κλίσεις και (v) η αυξημένη σεισμική δραστηριότητα.

Τέλος προτείνονται ορισμένα μέτρα προστασίας του Ιερού Ναού Ταξιαρχών από τα φαινόμενα.