20. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1991)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1991). - Η παρουσία της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας στην περιοχή Δαφνοσπηλιάς - Κτημένης (Νότια Θεσσαλία). 5ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας 1990, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. XXV/1, 231-244, Θεσσαλονίκη

 

Η γεωλογική μελέτη της περιοχής Δαφνοσπηλιάς - Κτημένης έδειξε ότι οι Αλπικοί σχηματισμοί οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στη γεωλογική δομή συγκροτούν μια συνεχή στρωματογραφική ακολουθία που περιλαμβάνει: (i) ραδιολαρίτες, πηλίτες και κερατολίθους με ενδιαστρώσεις παχυστρωματωδών ωολιθικών - μικρολατυποπαγών ηλικίας Δογγερίου - Μαλμίου, (ii) εναλλαγές ψαμμιτών, πηλιτών, μαργών και πολύχρωμων πελαγικών ασβεστολίθων ηλικίας Κατώτερου Κρητιδικού, (iii) μικρολατυποπαγείς λεπτοστρωματώδεις ασβεστολίθους ηλικίας Ανώτερου Κρητιδικού, (iv) ερυθρούς πηλίτες ηλικίας Παλαιοκαίνου και (v) Τριτογενή φλύσχη.

Οι ανωτέρω σχηματισμοί έχουν υποστεί την Αλπική ορογένεση με αποτέλεσμα να είναι πτυχωμένοι και λεπιωμένοι με γενική διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, ενώ διακρίνονται ορισμένες μεγάλες τεκτονικές ενότητες, η κάθε μία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από την παρουσία ορισμένων μόνο σχηματισμών.

Από την ύπαρξη ιδιόμορφων σχηματισμών και τη συσχέτισή τους με αντίστοιχους σχηματισμούς που εμφανίζονται στην οροσειρά του Κόζιακα διαπιστώνεται ότι και οι σχηματισμοί της περιοχής της Δαφνοσπηλιάς - Κτημένης ανήκουν στην ενότητα Δυτικής Θεσσαλίας. Το γεγονός αυτό είναι δυνατό να συμβάλλει στην επίλυση κάποιων παλαιογεωγραφικών προβλημάτων της οργάνωσης της Τηθύος, δεδομένης της γειτνίασης της συγκεκριμένης περιοχής με την περιοχή της Ορθρυος.