19. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ, Π., ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. & ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α. (1989)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ, Π., ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. & ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α. (1989). - Οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής θεμελίωσης του φράγματος Μουζακίου. Επιστημονικό Συνέδριο "Εκτροπή του Αχελώου Ποταμού στη Θεσσαλία", ΓΕΩΤΕΕ, 14σ., Καρδίτσα

Περιγράφονται οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής θεμελίωσης του φράγματος Μουζακίου, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη πολυπλοκότητα εξαιτίας των ιδιόμορφων σχηματισμών, της πολύπλοκης γεωλογικής δομής και της τεκτονικής παραμόρφωσης.

Συγκεκριμένα, στη γεωλογική δομή λαμβάνουν μέρος Αλπικοί σχηματισμοί οι οποίοι είναι έντονα πτυχωμένοι και λεπιωμένοι καθώς επίσης και Μεταλπικοί σχηματισμοί οι οποίοι επικάθονται ασύμφωνα. Η ανάπτυξη των σχηματισμών δίδεται σε ένα λεπτομερή γεωλογικό χάρτη ενώ η γεωλογική δομή σε διαδοχικές γεωλογικές τομές. Στη συνέχεια, δίδονται ορισμένα γεωτεχνικά στοιχεία των γεωλογικών σχηματισμών που εμφανίζονται και επισημαίνονται τα αναμενόμενα προβλήματα.

Από την ανάλυση των δεδομένων κρίνεται σκόπιμο να κατασκευασθεί το φράγμα όσο το δυνατό πιο νότια στο φαράγγι του Πάμισου Ποταμού, εκεί όπου οι γεωλογικές και οι γεωτεχνικές συνθήκες είναι ευνοϊκότερες.