18. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1989)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1989). - Το γεωλογικό και γεωτεχνικό πλαίσιο της περιοχής των έργων εκτροπής του Αχελώου ποταμού στη Θεσσαλία (Κεντρική Ηπειρωτική Ελλάδα). Επιστημονικό Συνέδριο "Εκτροπή του Αχελώου Ποταμού στη Θεσσαλία", ΓΕΩΤΕΕ, 7σ., Καρδίτσα

Στην ευρύτερη περιοχή των έργων για την εκτροπή του Αχελώου Ποταμού στη Θεσσαλία εμφανίζονται Αλπικοί σχηματισμοί οι οποίοι ανήκουν σε τρεις γεωτεκτονικές ενότητες του Ελλαδικού χώρου την ενότητα Γαβρόβου, την ενότητα Πίνδου και την ενότητα Δυτικής Θεσσαλίας καθώς επίσης και Μεταλπικοί σχηματισμοί που καλύπτουν κατά θέσεις ασύμφωνα τους πρώτους. Η κάθε μια από τις Αλπικές ενότητες χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη διάρθρωση, τεκτονική παραμόρφωση και γεωλογική δομή. Οι παράγοντες αυτοί υποδεικνύουν και τη μεγάλη ποικιλία των γεωτεχνικών συνθηκών και χαρακτηριστικών που αναμένονται σε κάθε μία.

Διακρίνονται σε όλη την περιοχή ορισμένες γεωτεχνικές ενότητες και συγκεκριμένα η ενότητα των Κλαστικών σχηματισμών, η ενότητα των Ανθρακικών σχηματισμών, η ενότητα των Πυριτικών σχηματισμών, η ενότητα των Οφιολίθων και η ενότητα των Μεταλπικών σχηματισμών. Η κάθε μία από τις γεωτεχνικές ενότητες περιλαμβάνει μία ομάδα λιθολογικών τύπων που χαρακτηρίζονται από το ίδιο πλαίσιο γεωτεχνικών χαρακτηριστικών και γεωμηχανικών παραμέτρων και την ίδια υδρογεωλογική συμπεριφορά.

Με βάση τα ανωτέρω επιχειρείται να δοθεί μια πρώτη εικόνα των γεωλογικών - γεωτεχνικών συνθηκών, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη στο σχεδιασμό των έργων εκτροπής.