17. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. σε συνεργασία με ΛΟΓΟ, Ε. (1990)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. σε συνεργασία με ΛΟΓΟ, Ε. (1990). - Η επίδραση των γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών στην ένταση και κατανομή των καταστροφών στο χωριό Κάστρο (Χερσόνησος Κυλλήνης) κατά το σεισμό της 16-10-1988. Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Toμ. ΧΧIV, 85-94

 

Περιγράφονται κατ' αρχήν η γεωλογία της περιοχής Κάστρου Κυλλήνης και διαπιστώνεται ότι στη γεωλογική δομή λαμβάνουν μέρος τόσο Αλπικοί όσο και Μεταλπικοί σχηματισμοί οι οποίοι τέμνονται από ορισμένες μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες. Στη συνέχεια περιγράφονται λεπτομερώς οι προξενηθείσες από το σεισμό της 16ης Οκτωβρίου 1988 καταστροφές και διαπιστώνεται ότι σε ορισμένα επί μέρους τμήματα της πολεοδομικής μονάδας ήταν ιδιαίτερα μεγάλες. Αντίθετα, σε ορισμένα άλλα τμήματα δεν παρατηρήθηκαν βλάβες.

Από τη συσχέτιση των δεδομένων προκύπτει ότι ιδιαίτερο ρόλο στην κατανομή των ζημιών έπαιξαν: (i) το τεκτονικό καθεστώς και ιδιαίτερα οι μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες που επαναδραστηριοποιήθηκαν, (ii) η παρουσία Μεταλπικών σχηματισμών με μικρό πάχος πάνω από το Αλπικό υπόβαθρο και (iii) η παρουσία ορισμένων σχηματισμών με μειωμένες τιμές γεωτεχνικών χαρακτηριστικών.