16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΣΥΣΚΑΚΗΣ, Δ. (1990)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΣΥΣΚΑΚΗΣ, Δ. (1990). - Τεκτονική ανάλυση του γεωθερμικού πεδίου της Νήσου Μήλου. Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Toμ. ΧΧIV, 27-46

Η λεπτομερής χαρτογράφηση των γεωλογικών και τεκτονικών δομών της νήσου Μήλου σε κλίμακες 1:10.000 και 1:25.000 έδειξε την ύπαρξη νεοτεκτονικών ρηξιτεμαχών τα οποία χαρακτηρίζονται από την αποκλειστική ή κυρίαρχη ανάπτυξη ορισμένων σχηματισμών της Μήλου. Η παρουσία ή μη και το πάχος των σχηματισμών σε συνδυασμό με την ηλικία καθενός επέτρεψε την ποιοτική εκτίμηση της κινηματικής των ρηγμάτων που οριοθετούν τα νεοτεκτονικά ρηξιτεμάχη. Η κινηματική ανάλυση έδειξε διαφορετικές κινήσεις σε διάφορα ρηξιτεμάχη κατά τη νεοτεκτονική εξέλιξη.

Η προκύπτουσα συνολική τεκτονική δομή χαρακτηρίζεται σαν μια πολύπλοκη δομή από νεοτεκτονικές ενότητες που διαδέχονται στο χώρο μορφές τεκτονικών τάφρων-κεράτων-περιστροφών. Κυρίαρχη δομή είναι η τάφρος του όρμου Μήλου - Φυριπλάκας με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ που διακόπτει τη συνέχεια των δομών της δυτικής και ανατολικής Μήλου. Η όλη εικόνα δείχνει ότι η συνολική δομή δεν είναι το αποτέλεσμα διαδοχικών παραμορφωτικών φάσεων που έδρασαν ενιαία στη Μήλο αλλά μια εκλεκτική γεωγραφικά ενεργοποίηση δομών κατά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.