14. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1988)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1988). - Γεωδυναμική εξέλιξη της Oροσειράς του Κόζιακα και η ένταξη της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας στην Οργάνωση της Τηθύος. Μονογραφία, Τομέας Δυν. Τεκτ. Εφαρμ. Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 1988, 55σ., Αθήνα

 

Καταρχήν δίδεται μια συνοπτική εικόνα της γεωλογικής δομής της οροσειράς του Κόζιακα, έτσι όπως αυτή έχει αναλυθεί και περιγραφεί στη διδακτορική διατριβή.

Στη συνέχεια εξετάζεται η προορογενετική, συνορογενετική και μεταορογενετική εξέλιξη της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας. Ειδικότερα, με βάση τα χαρακτηριστικά των σχηματισμών που συμμετέχουν στη δομή της οροσειράς γίνεται μια προσπάθεια αναπαράστασης του προορογενετικού χώρου της ενότητας από το Ανώτερο Τριαδικό ως το Μέσο - Ανώτερο Ηώκαινο. Διαπιστώνεται ότι κατά τη διάρκεια του Ιουρασικού, ο παλαιογεωγραφικός χώρος της ενότητας περιελάμβανε μια τράπεζα με νηριτική ιζηματογένεση, μια περιοχή κλιτύων με απόθεση χαρακτηριστικών φάσεων και μια πελαγική - αβυσσική περιοχή με ιζηματογένεση πελαγικών - αβυσσικών σχηματισμών και με παρουσία οφιολίθων. Αντίθετα, στις άλλες περιόδους (Ανώτερο Τριαδικό, Κρητιδικό, Παλαιόκαινο, Μέσο-Ανώτερο Ηώκαινο) επικρατούσε μια σχετική ομοιομορφία περιβαλλόντων.

Πρόσθετα, εξετάζεται η θέση του παλαιογεωγραφικού χώρου της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας στην οργάνωση της Τηθύος. Ειδικότερα, με βάση τα νέα στοιχεία για την προογενετική οργάνωση της ενότητας και σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα για άλλους γειτονικούς παλαιογεωγραφικούς χώρους (Πίνδου, Παρνασσού, Μαλιακής, Πελαγονικής) περιγράφονται δύο πιθανές περιπτώσεις παλαιογεωγραφικής τους οργάνωσης.