12. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1988)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1988). - Οδηγός εκδρομής Ορθρυος - Δυτ. Θεσσαλίας - Βόρειας Πίνδου. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας , Στάσεις A4, A5, A6, Γ1, Γ5, Γ6, Γ7, Αθήνα

 

Πρόκειται για παρουσίαση των αντικειμένων ξενάγησης της μετασυνεδριακής εκδρομής στην Ορθρυ - Δυτ. Θεσσαλία - Βόρεια Πίνδο. Ειδικότερα, πρόκειται για αντικείμενα τα οποία αναλύουν θέματα: (i) Μολασσικών σχηματισμών και επίκλυσής τους πάνω στους Αλπικούς σχηματισμούς, (ii) ορισμένων χαρακτηριστικών μελών των σχηματισμών της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας, (iii) ορισμένων χαρακτηριστικών σχηματισμών της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας και (iii) διερεύνησης - εντοπισμού μεγάλης κλίμακας τεκτονικών δομών. Πολλά από τα προηγούμενα αντικείμενα αποτελούν αδημοσίευτες παρατηρήσεις και αποτελέσματα ερευνών ενώ μερικά έχουν παρουσιασθεί στα πλαίσια άλλων δημοσιεύσεων.