Εισαγωγή στη Γεωλογία Εκτύπωση
There are no translations available.

Περιγραφή

Η γη ως ουράνιο σώμα, το ηλιακό μας Σύστημα, η ηλικία της Γης, το εσωτερικό της Γης, φλοιός-μανδύας-πυρήνας, ωκεάνιος και ηπειρωτικός φλοιός.

Η σημερινή εικόνα της γήινης επιφάνειας, η Γη από το Διάστημα, το ανάγλυφο των ηπείρων, το ανάγλυφο των ωκεάνιων πυθμένων, χάρτες, η έννοια της κλίμακας, απαραίτητα στοιχεία ενός χάρτη, τοπογραφικοί χάρτες, γεωλογικοί χάρτες.

Η δυναμική της επιφάνειας, ενδογενείς και εξωγενείς δυνάμεις, αποσάθρωση και διάβρωση, η επίδραση του κλίματος και του έμβιου κόσμου, γενικά περί εδαφών, μορφολογικές κλίσεις-μετακινήσεις μαζών λόγω βαρύτητας.

Επιφανειακά και υπόγεια νερά, υδρόσφαιρα, ο υδρολογικός κύκλος, επιφανειακή απορροή-υδρογραφικά δίκτυα, υπόγεια κυκλοφορία του νερού, πηγές, καρστικές μορφές επιφάνειας και βάθους.

Λιθοσφαιρικές πλάκες, Λιθόσφαιρα – Ασθενόσφαιρα, απομάκρυνση των ηπείρων-διεύρυνση των ωκεανών, η θεωρία της τεκτονικής των λιθοσφαιρικών πλακών, τύποι ορίων λιθοσφαιρικών πλακών.

Γένεση και εξαφάνιση ωκεανών, τα κύρια στάδια εξέλιξης ενός ωκεανού.

Ορογένεση, μηχανισμός της ορογένεσης, τα τμήματα ενός ορογενετικού τόξου, προσαύξηση των ηπείρων.

Σεισμοί, γένεση των σεισμών-σεισμογόνα ρήγματα, σεισμικά κύματα, πώς μετράμε τους σεισμούς, συνοδά καταστροφικά φαινόμενα, σεισμικές ζώνες της Γης, πρόγνωση σεισμών.

Ηφαίστεια, ηφαιστειότητα, κύκλος ζωής ενός ηφαιστείου, η ανατομία ενός ηφαιστείου, ζώνες ενεργής ηφαιστειακής δραστηριότητας, τύποι λαβών-μορφές ηφαιστείων, πρόγνωση ηφαιστειακού κινδύνου.

Ορυκτά και πετρώματα, κρυσταλλική δομή των ορυκτών, πετρογενετικά ορυκτά, τρόποι σχηματισμού των ορυκτών του φλοιού, κατηγορίες πετρωμάτων, πυριγενή πετρώματα, ιζηματογενή πετρώματα, μεταμορφωμένα πετρώματα.

Ο γεωλογικός χρόνος, χρονολόγηση πετρωμάτων και γεωλογικών φαινομένων, σχετικές και απόλυτες χρονολογήσεις, γεωχρονολογική κλίμακα.

Απολιθώματα, τα απολιθώματα ως δείκτες εξέλιξης της ζωής, τα απολιθώματα ως δείκτες χρονολόγησης των πετρωμάτων, τα απολιθώματα ως δείκτες παλαιοπεριβαλλοντικών συνθηκών, προέλευση κι εξέλιξη του ανθρώπου.

Παραμόρφωση των πετρωμάτων, η έννοια της τεκτονικής παραμόρφωσης, είδη παραμόρφωσης, τεκτονικά στοιχεία των στρωμάτων, ρήγματα, πτυχές, τεκτονικά καλύμματα: εφιππεύσεις-επωθήσεις.

Γεωλογική δομή κι εξέλιξη της Ευρώπης, γεωλογικά όρια της ευρωπαϊκής λιθόσφαιρας, ο ωκεανός της Τηθύος.

Γεωλογική δομή κι εξέλιξη του ελλαδικού χώρου, το ελληνικό ορογενετικό τόξο, αλπικά, προαλπικά και μεταλπικά πετρώματα του ελλαδικού χώρου, γεωτεκτονικές ενότητες/ζώνες των Ελληνίδων, συνοπτικό πλαίσιο της γεωλογικής εξέλιξης του ελλαδικού χώρου.

Μεταλλεύματα, βιομηχανικά ορυκτά κι ενεργειακές πρώτες ύλες, η έννοια του κοιτάσματος, παράγοντες που επιδρούν στην εκμεταλλευσιμότητα ενός κοιτάσματος, μεταλλοφόρα κοιτάσματα, κοιτάσματα βιομηχανικών ορυκτών, υδρογονάνθρακες, γαιάνθρακες, ουρανιούχα κοιτάσματα-πυρηνική ενέργεια, υδροηλεκτρική και γεωθερμική ενέργεια.

Γεωλογία και περιβάλλον, φυσικές καταστροφές-γεωλογικοί κίνδυνοι, ρύπανση του υπόγειου νερού, ρύπανση του αέρα-όξινη βροχή, η Γεωλογία στα τεχνικά έργα, ο ρόλος της Γεωλογίας στο σχεδιασμό της ανάπτυξης, γεώτοποι, μνημεία γεωλογικής κληρονομιάς.