11. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. (1988)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. (1988). - Εισαγωγή στη γεωλογική δομή της Κεντρικής Ηπειρωτικής Ελλάδας. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Οδηγός Μετασυνεδριακής Εκδρομής, Α΄ ΜΕΡΟΣ, 6σ., Αθήνα

 

Δίδεται μια γενική εικόνα της γεωλογικής δομής της κεντρικής Ηπειρωτικής Ελλάδας, έτσι όπως αυτή προκύπτει τόσο από τις υφιστάμενες απόψεις και αποτελέσματα όσο και από τις τελευταίες προσωπικές δημοσιευμένες και αδημοσίευτες ερευνητικές εργασίες.

Η όλη εικόνα της γεωλογικής δομής παρουσιάζεται σε ένα γενικευμένο γεωλογικό χάρτη της περιοχής ενώ σε διαδοχικές εγκάρσιες γεωλογικές τομές παρουσιάζεται η διαφοροποίηση της γεωλογίας και η διαγώνια σχέση επώθησης των γεωτεκτονικών ενοτήτων από τα βόρεια προς τα νότια.