Φυσικές Καταστροφές Εκτύπωση
There are no translations available.

Περιγραφή

Εισαγωγή στις Φυσικές – Γεωλογικές Καταστροφές. Το πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Βασικοί όροι – αρχές – είδη καταστροφών. Χρονικές κλίμακες φαινομένων – χώρος και χρόνος στις Καταστροφές. Ζώνες κατανομής καταστροφών. κλίμακες μέτρησης καταστροφών. Καταστροφές και περιβάλλον. Η τρωτότητα των φυσικών καταστροφών. Αντίληψη και εκτίμηση του κίνδυνου. Προσαρμογή στις Καταστροφές. Χρήσεις Γης και Καταστροφές. Διαχείριση καταστροφών. Θεματικοί χάρτες – Μικροζωνοποίηση. Μοντέλα αντιμετώπισης καταστροφών. Προειδοποίηση και καταστροφές.Διάκριση επιπέδων διαχείρισης καταστροφών Προκαταστροφικό – συνκαταστροφικό – μετακαταστροφικό επίπεδο. Σχεδιασμός – λήψη απόφασης επέμβασης. Διαχείριση έκτακτης ανάγκης – ανάκτηση μετά από καταστροφή. Χωροταξικός – οικονομικός - ιατρικός Σχεδιασμός.

Παράκτιες καταστροφές. Είδη – ταξινόμηση. Κύματα – Τσουνάμι. Χωροταξικός Σχεδιασμός και Παράκτιες καταστροφές - τεχνικά έργα προστασίας. Παράκτιες καταστροφές στον Ελλαδικό χώρο.

Σεισμοί. Σεισμοί και τεκτονικές πλάκες. Ρήγματα και Σεισμοί – νεοτεκτονικοί χάρτες. Σεισμική απόκριση γεωλογικών σχηματισμών. Σεισμοί και κατασκευές. Σεισμοί και συνοδά γεωδυναμικά φαινόμενα. Αντιμετώπιση σεισμικών καταστροφών . πρόληψη – επέμβαση – αντιμετώπιση. Σεισμοί και Χωροταξικός Σχεδιασμός.

Κατολισθητικά φαινόμενα. Είδη κατολισθητικών φαινομένων. Ταξινόμηση κατολισθητικών φαινομένων. Αίτια κατολισθητικών φαινομένων. Έρευνα κατολισθητικών φαινομένων σε εδάφη και σε βραχώδη πρανή. Τρόποι αντιμετώπισης Η κατολισθητική επικινδυνότητα του Ελληνικού χώρου. Χωροταξικός Σχεδιασμός – Χρήσεις Γης και κατολισθητικά φαινόμενα. Χρήση νέων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση τους (g.i.s. και τηλεπισκόπηση). 

Πλημμυρικά φαινόμενα. Μέγεθος και συχνότητα πλημμυρικών φαινομένων. Αίτια πλημμύρων – αστικοποίηση και πλημμύρες. Επικινδυνότητα πλημμυρικών φαινομένων – συσχέτιση με γεωλογικούς παράγοντες και ανθρώπινες παρεμβάσεις. Πλημμυρική επικινδυνότητα του Ελληνικού χώρου. Χρήση νέων τεχνολογιών στην Διαχείριση και αντιμετώπιση (g.i.s. και τηλεπισκόπηση).Χωροταξικός Σχεδιασμός και πλημμυρικά φαινόμενα.

Διάβρωση εδαφών. Περιγραφή του προβλήματος. Διόγκωση – διάβρωση εδαφών – παράγοντες – αίτια – αντιμετώπιση. Επιπτώσεις διόγκωσης – διάβρωσης σε ειδικές περιπτώσεις (τεχνικά έργα, κλπ.). Μορφές και βαθμός ηφαιστειακής επικινδυνότητας (εκρηκτική και εκχυτική δράση, όξινη βροχή, λασποροές, πυρακτωμένα νέφη και πυροκλαστικές εκρήξεις).

Ηφαιστειακή δραστηριότητα. Τεκτονικές πλάκες και ηφαίστεια. Είδη ηφαιστείων – ηφαιστειακή δραστηριότητα στον Ελληνικό χώρο. Είδη καταστροφών – ταξινόμηση. Πρόβλεψη ηφαιστειακής δραστηριότητας. Ηφαιστειακές ζώνες (πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα). Χρήσεις Γης και ηφαιστειακός κίνδυνος. Ηφαιστειακή επικινδυνότητα του Ελληνικού χώρου. Χρήση νέων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση του ηφαιστειακού κίνδυνου (g.i.s. και τηλεπισκόπηση).

Κλιματικές Μεταβολές - Ατμοσφαιρικές καταστροφές. Τα αίτια των κλιματικών μεταβολών. Είδη ατμοσφαιρικών καταστροφών. Πρόβλεψη – αντιμετώπιση – αποκατάσταση.

Είδη τεχνολογικών καταστροφών. Ανάλυση κινδύνων από τεχνολογικές καταστροφές. Μεγάλες τεχνολογικές καταστροφές. Συσχέτιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Δασικές πυρκαγιές - αίτια παράγοντες εξάπλωσης. Διευθέτηση καταστροφών πρόληψη – επέμβαση – διαχείριση – ανάκτηση.

Καταστροφές και κοινωνικά – οικονομικά συστήματα. Κοινωνικές, ψυχολογικές, οικονομικές συνέπειες των καταστροφών.

Το νομοθετικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας. Σχέδια ετοιμότητας σε κεντρικό – περιφερειακό – τοπικό επίπεδο. Οργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας. Παραδοσιακές και σύγχρονες δράσεις ενημέρωσης πολιτών. Ετοιμότητα – μέτρα αυτοπροστασίας πολιτών – ο ρόλος των εθελοντών. Καταστροφές και μέσα ενημέρωσης.