1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1979)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1979). - Πλευρική μετάβαση μεταξύ της ζώνης της Πίνδου και της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας στην περιοχή Ταυρωπού. Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. XIV/1, 70-84
Από τη γεωλογική έρευνα στην περιοχή Ταυρωπού διαπιστώθηκε ότι: (i) η ενότητα Δυτικής Θεσσαλίας δεν είναι επωθημένη στη ζώνη της Πίνδου, (ii) μεταξύ της Πίνδου και της Δυτικής Θεσσαλίας υπάρχει πλευρική φασική εξέλιξη που εκφράζεται τόσο στους σχηματισμούς του Ανώτερου Κρητιδικού μεταξύ των πλακωδών ασβεστολίθων - πυριτολίθων της Πίνδου και των μικρολατυποπαγών ασβεστολίθων Θυμιάματος όσο και στους σχηματισμούς του Παλαιοκαίνου μεταξύ των μεταβατικών προς φλύσχη στρωμάτων της Πίνδου και των ερυθρών πηλιτών της Δυτικής Θεσσαλίας, (iii) εντοπίσθηκαν οι μεταβατικοί σχηματισμοί του Ανώτατου Ιουρασικού μεταξύ της σειράς Κόζιακα και της σειράς Θυμιάματος, (iv) ενισχύθηκε η άποψη της στρωματογραφικής θέσεως των οφιολίθων στις εμφανίσεις Μουζακίου - Μαυρομματίου, (v) έγινε στρωματογραφική συσχέτιση μεταξύ Πίνδου, Δυτικής Θεσσαλίας και Ανατολικής Ελλάδας και (vi) ενισχύθηκε η άποψη ότι ο Παρνασσός αποτελούσε παλαιογεωγραφικά μια ανεξάρτητη ασβεστολιθική τράπεζα μεταξύ της ζώνης Πίνδου και της ζώνης Ανατολικής Ελλάδας με βόρειο όριο περίπου την κοιλάδα του Σπερχειο