39. ΛΕΚΚΑΣ, E. (1994)

ΛΕΚΚΑΣ, E. (1994). - Γεωπεριβαλλοντολογικά προβλήματα στη νήσο Ζάκυνθο - Συνοπτική θεώρηση. 7ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. XXX/4, 65-79, Θεσσαλονίκη

40. LEKKAS, E. & KRANIS, Η. (1994)

LEKKAS, E. & KRANIS, Η. (1994). - Discontinuous Tectonic Deformation and Cave Formation: Examples from the Hellenic territory. 5th International Congress of Hellenic Speleological Society "Cave development, evolution and environment", Vol. XXI, 129-137, Athens

41. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. & ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ, Γ. (1995)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. & ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ, Γ. (1995). - Διαχείριση Γεωπεριβαλλοντικών προβλημάτων. Μια μέθοδος εκτίμησης της πλημμυρικής επικινδυνότητας για χρήση με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Η περίπτωση Αρχαγγέλου Ρόδου. 2ο Εθνικό Συνέδριο "Ολοκληρωμένες επεμβάσεις για τη μείωση του κινδύνου από τις πλημμύρες", Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ), 175-182, Αθήνα

42. LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I. & MIGIROS, G. (1995)

LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I. & MIGIROS, G. (1995). - Geomorphological changes at the area of Pyrgos (West Peloponnese, Greece) during the earthquake of the 26th March 1993. EUG 8, European Union of Geosciences, Terra Nova, Abstract Supplement, No 1, Vol. 7, p. 39, Strasbourg

43. BERTAKIS, G., LEKKAS, E. & LOZIOS, S. (1995)

BERTAKIS, G., LEKKAS, E. & LOZIOS, S. (1995). - Landfill selection criteria with emphasis in engineering geology and environment. XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Special Publ. of the Geol. Soc. Greece, No 4/3, 1011-1016, Athens

44. LEKKAS, E., LOZIOS, S., BERTAKIS, G. & VASSILOPOULOU, S. (1995)

LEKKAS, E., LOZIOS, S., BERTAKIS, G. & VASSILOPOULOU, S. (1995). - Management of geoenvironmental problems (Natural Hazards). A method for landslide hazard assessment using Geographical Information Systems (G.I.S.). XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Special Publ. of the Geol. Soc. Greece, No 4/3, 998-1001, Athens

45. MAGGANAS, A., KYRIAKOPOULOS, K. & LEKKAS, E. (1995)

MAGGANAS, A., KYRIAKOPOULOS, K. & LEKKAS, E. (1995). - Petrology and geochemistry of the Mid-Triassic volcanics of Koziakas mountains, Western Thessaly, Greece. XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Special Publ. of the Geol. Soc. Greece, No 4/2, 548-553, Athens

46. LEKKAS, E., PAPANIKOLAOU, D. & FOUNTOULIS, I. (1995)

LEKKAS, E., PAPANIKOLAOU, D. & FOUNTOULIS, I. (1995). - The Pyrgos earthquake - The geological and geotechnical conditions of the Pyrgos area (W. Peloponnese, Greece). XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Seminar on active faults, Geol. Soc. Greece, 42-46, Athens

47. MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I. & LEKKAS, E. (1995)

MARIOLAKOS, I., FOUNTOULIS, I. & LEKKAS, E. (1995). - The neotectonics of NW Peloponnese - The earthquake of Oct. 16, 1988. XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Seminar on active faults, Geol. Soc. Greece, 33-41, Athens

48. LOZIOS, S., PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E., PAPOULIA, I. & VASILOPOULOU, S. (1995)

LOZIOS, S., PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E., PAPOULIA, I. & VASILOPOULOU, S. (1995). - Neotectonic map of East Attica. Management with G.I.S. EUG 8, European Union of Geosciences, Terra Nova, Abstract Supplement, No 1, Vol. 7, p. 30, Strasbourg

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΠΑΠΟΥΛΙΑ, Ι. & ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. (1998). - Νεοτεκτονικός χάρτης Ανατολικής Αττικής. Χρήση και εφαρμογή του με τη βοήθεια γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών. 4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο 1995, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 240-262, Αθήνα

49. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ, Μ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Σ., ΠΑΠΟΥΛΙΑ, Ι., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Δ., ΚΑΡΒΕΛΗΣ, Π. & ΛΟΓΟΣ, Ε. (1998)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ, Μ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Σ., ΠΑΠΟΥΛΙΑ, Ι., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Δ., ΚΑΡΒΕΛΗΣ, Π. & ΛΟΓΟΣ, Ε. (1998). - Χάρτης ενεργών ρηγμάτων του Ελληνικού τόξου. Δημιουργία βάσης δεδομένων με τη χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών. 4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο 1995, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 263-278, Αθήνα

50. ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ, Γ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε (1995)

ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ, Γ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε (1995). - Στεγανοποιητικός εδαφικός τάπητας και επιλογή χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη ΒΑ Αττική με βάση γεωλογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. 4ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τομ. Β΄, 500-509, Μόλυβος

BERTAKIS, G., LOZIOS, S. & LEKKAS, E. (1996). - Geological conditions of North East Attica (Athens, Greece) with regards the selections of a landfill soil liner and a landfill site. VI Spanish Congress and International Conference on Environmental Geology and Land-Use Planning "Natural Hazards, Land-Use Planning and Environment", Eds. J. Chacon & C. Irigaray, 155-168, Granada

51. PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E. & SAKELLARIOU, D. (1995)

PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E. & SAKELLARIOU, D. (1995). - Tectonic units and terrane analysis in Rodos and adjacent Dodekanese islands, Greece. XV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, Symposium on Tectonostratigraphic Terranes of the Carpatho-Balcan Region, Geol. Soc. Greece, Abstract, p. 20, Athens

52. CARYDIS, P., HOLEVAS, K., LEKKAS, E. & PAPADOPOULOS, T. (1995)

CARYDIS, P., HOLEVAS, K., LEKKAS, E. & PAPADOPOULOS, T. (1995). - The Grevena (Central - North) Greece Earthquake Series of May 13, 1995. EERI Newsletter, Special Earthquake Report, June 1995, Vol. 29, No 6, 1-4, California

53. CARYDIS, P., HOLEVAS, K., LEKKAS, E. & PAPADOPOULOS, T. (1995)

CARYDIS, P., HOLEVAS, K., LEKKAS, E. & PAPADOPOULOS, T. (1995). - The Egion, Greece, Earthquake of June 15, 1995. EERI Newsletter, Special Earthquake Report, July 1995, Vol. 29, No 7, 1-4, California

CARYDIS, P., LEKKAS, E., PAPADOPOULOS, T. & HOLEVAS, K. (1996). - The earthquake of Aegio (15 June - Greece). International meeting on results of the May 13, 1995 earhquake of West Macedonia: One year after, INQUA, 38-41, Kozani

54. CARYDIS, P., LEKKAS, E. with ERSOY, U., UZUMERI, S.M., OZCEBE, G., POLAT, U., TANKUT, T. & ERDIK, M. (1995)

CARYDIS, P., LEKKAS, E. with ERSOY, U., UZUMERI, S.M., OZCEBE, G., POLAT, U., TANKUT, T. & ERDIK, M. (1995). - The Dinar, Turkey, Earthquake of October 1, 1995. EERI Newsletter, Special Earthquake Report, November 1995, Vol. 29, No 11, 1-8, California

55. LEKKAS, E., KRANIS, H., LEOUNAKIS, M. & STYLIANOS, P. (1995)

LEKKAS, E., KRANIS, H., LEOUNAKIS, M. & STYLIANOS, P. (1995). - The seismotectonic setting of Kobe area (Japan) - The concomitant geodynamic phenomena of the Hanshin earthquake (17 January 1995). Special Session at the Soil Dynamics and Earthquake Engineering Conference (SDEE) on the recent Kobe earthquake Disaster, May 1995, Abstract, Chania

LEKKAS, E., KRANIS, Ch., LEOUNAKIS, M. & STYLIANOS, P. (1996). - The seismotectonic setting of the Kobe area (Japan) - the concomitant geodynamic phenomena of the Hanshin Earthquake (17 January 1995). Advances in Earthquake Engineering, The Kobe Earthquake: Geodynamic Aspects, Ed. C.A. Brebbia, Computational Mechanics Publications, Vol. 1, 1-16

LEKKAS, E. & KRANIS, H. (1996). - A brief overview of Hugo-Ken-Nanbu earthquake (Japan, 17 Jan. 1995). International meeting on results of the May 13, 1995 earthquake of West Macedonia: One year after, INQUA, 81-84, Kozani

56. LEKKAS, E., LOZIOS., S., FOUNTOULIS, I., KRANIS, H. & ADAMOPOULOU, E. (1996)

LEKKAS, E., LOZIOS., S., FOUNTOULIS, I., KRANIS, H. & ADAMOPOULOU, E. (1996). - Urban Planning - Seismic Risk Reduction at Greveva - Kozani (Northern Greece). Applied Geoscience Conference of the Geological Society of London, Abstract, p. 8, Warwick-Birmingham

57. LEKKAS, E. & KRANIS, H. (1996)

LEKKAS, E. & KRANIS, H. (1996). - Hyogoken-Nanbu Earthquake (Japan, 17 January, 1995). Awaji Island: Damage and Neotectonic - Geotechnical Conditions. Applied Geoscience Conference of the Geological Society of London, Abstract, p. 8, Warwick-Birmingham

58. LEKKAS, E., KRANIS, H., STYLIANOS, P. & LEOUNAKIS, M. (1996)

LEKKAS, E., KRANIS, H., STYLIANOS, P. & LEOUNAKIS, M. (1996). - Brittle tectonics: a factor in the intensity distribution of the Hanshin earthquake. 11th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE), Publ. Elsevier Science Ltd., Paper No 143, Acapulco

LEKKAS, E. & KRANIS, H. (1998). - EMS-1992 application on Kobe earthquake - Controlling factors of damage distribution. XXVI General Assembly, European Seismological Commission (ESC), 236-240, Tel Aviv

59. LEKKAS, E., KRANIS, Ch., LEOUNAKIS, M. & STYLIANOS, P. (1996)

LEKKAS, E., KRANIS, Ch., LEOUNAKIS, M. & STYLIANOS, P. (1996). - Earthquake-induced landslides during the great Hanshin earthquake of January 17, 1995 (Kobe, Japan). VI Spanish Congress and International Conference on Environmental Geology and Land-use Planning "Natural Hazards, Land-Use Planning and Environment", Eds. J. Chacon & C. Irigaray, 455-461, Granada

LEKKAS, E., KRANIS, H., STYLIANOS, P. & LEOUNAKIS, M. (1996). - Earthquake-induced landslides during the great Hanshin earthquake of January 17, 1995 (Kobe, Japan). 7th International Symposium on Landslides of the International Association for Engineering Geology (IAEG), Εd. K. Senneset, Publ. A.A. Balkema, Vol. 2, 989-994, Trondheim

60. LEKKAS, E., KRANIS, H., LEOUNAKIS, M. & STYLIANOS, P. (1996)

LEKKAS, E., KRANIS, H., LEOUNAKIS, M. & STYLIANOS, P. (1996). - Investigation on the unequal distribution of damage during the Hanshin earthquake (Kobe, Japan). VI Spanish Congress and International Conference on Environmental Geology and Land-use Planning "Natural Hazards, Land-Use Planning and Environment", Eds. J. Chacon & C. Irigaray, 471-478, Granada

61. LEKKAS, E., KRANIS, H., LEOUNAKIS, M. & STYLIANOS, P. (1996)

LEKKAS, E., KRANIS, H., LEOUNAKIS, M. & STYLIANOS, P. (1996). - Liquefaction phenomena caused by the Kobe earthquake (Japan). VI Spanish Congress and International Conference on Environmental Geology and Land-use Planning "Natural Hazards, Land-Use Planning and Environment", Eds. J. Chacon & C. Irigaray, 463-470, Granada

62. LEKKAS, E., LOZIOS, S., PAPANIKOLAOU, D. & VASILOPOULOU, S. (1996)

LEKKAS, E., LOZIOS, S., PAPANIKOLAOU, D. & VASILOPOULOU, S. (1996). - Use of Geographical Information Systems (GIS) in earthquake emergency planning at Rhodes city-Greece. XXV General Assembly "Seismology in Europe", European Seismological Commission (ESC), 373-378, Reykjavik

LEKKAS, E., LOZIOS, S., PAPANIKOLAOU, D. & VASILOPOULOU, S. (1996). - Use of Geographical Information Systems (GIS) in earthquake emergency planning at Rhodes city-Greece. 1st Congress of the Balkan Geophysical Society, Extended Abstract, 466-467, Athens

63. CARYDIS, P. & LEKKAS, E. (1996)

CARYDIS, P. & LEKKAS, E. (1996). - Type and distribution of damage in the Dinar (Turkey) earthquake (October 1, 1995). XXV General Assembly "Seismology in Europe", European Seismological Commission (ESC), 485-490, Reykjavik

64. LEKKAS, E. (1996)

LEKKAS, E. (1996). - Land uses - Land planning at Milos island (Aegean Sea, Greece). 30th International Geological Congress, Abstract, Vol. 1, p. 58, Beijing

65. LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I., LOZIOS, S., KRANIS, Ch. & ADAMOPOULOU, E. (1996)

LEKKAS, E., FOUNTOULIS, I., LOZIOS, S., KRANIS, Ch. & ADAMOPOULOU, E. (1996). - Neotectonic implications of Grevena - Kozani earthquake (May 13, 1995, W. Macedonia, Greece). International meeting on results of the May 13, 1995 earthquake of West Macedonia: One year after, INQUA, 76-80, Kozani

66. LEKKAS, E., KRANIS, Ch., FOUNTOULIS, I., LOZIOS, S., & ADAMOPOULOU, E. (1996)

LEKKAS, E., KRANIS, Ch., FOUNTOULIS, I., LOZIOS, S., & ADAMOPOULOU, E. (1996). - Spatial Distribution of damage caused by the Grevena - Kozani earthquake (W. Macedonia) of May 13, 1995. International meeting on results of the May 13, 1995 earhquake of West Macedonia: One year after, INQUA, 89-92, Kozani

67. LEKKAS, E., KRANIS, Ch., FOUNTOULIS, I., LOZIOS, S. & ADAMOPOULOU, E. (1996)

LEKKAS, E., KRANIS, Ch., FOUNTOULIS, I., LOZIOS, S. & ADAMOPOULOU, E. (1996). - School buildings and antiseismic planning. The example of Grevena - Kozani earthquake (W. Macedonia, Greece) of May 13, 1995. International meeting on results of the May 13, 1995 earhquake of West Macedonia: One year after, INQUA, 85-88, Kozani

68. LEKKAS, E., BERTAKIS, G. & LOZIOS, S. (1996)

LEKKAS, E., BERTAKIS, G. & LOZIOS, S. (1996). - A review of waste disposal methods with emphasis in geology and toxic waste. Present situation and prospects. International Conference "Protection and Restoration of the environment III", Technical University of Crete - Technical Chamber of Western Crete - Stevens Institute of Technology - Intermunicipal Enterprise for solid waste management, 751-758, Chania