12. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1988)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1988). - Οδηγός εκδρομής Ορθρυος - Δυτ. Θεσσαλίας - Βόρειας Πίνδου. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας , Στάσεις A4, A5, A6, Γ1, Γ5, Γ6, Γ7, Αθήνα

11. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. (1988)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. (1988). - Εισαγωγή στη γεωλογική δομή της Κεντρικής Ηπειρωτικής Ελλάδας. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Οδηγός Μετασυνεδριακής Εκδρομής, Α΄ ΜΕΡΟΣ, 6σ., Αθήνα

9. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1987)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1987). - Γεωλογική δομή και γεωδυναμική εξέλιξη της οροσειράς του Κόζιακα (Δυτική Θεσσαλία). Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Toμέας Δυν. Τεκτ. Εφαρμ. Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 274σ., Αθήνα

ΛΕΚΚΑΣ, Ε (1988). - Γεωλογική δομή και γεωδυναμική εξέλιξη της οροσειράς του Κόζιακα (Δυτική Θεσσαλία). Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Νο 1, Toμέας Δυν. Τεκτ. Εφαρμ. Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 281σ., Αθήνα

8. PAPANIKOLAOU, D. & LEKKAS E. (1987)

PAPANIKOLAOU, D. & LEKKAS E. (1987). - Ophiolite bearing tertiary nappes in NW Thessaly, Greece. 5th Meeting of European Geological Societies, Extended Abstract, 70-71, Dubrovnik

7. DERMITZAKIS, M. & LEKKAS, E. (1985)

DERMITZAKIS, M. & LEKKAS, E. (1985). - Neogene of the Mediterranean Tethys and Paratethys. I.G.C.P. Project No 25, Inst. Paleont., University of Vienna, Εds. Steininger, Senes, Kleemann, Rögl., Vol. I, II

6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (1988)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (1988). - Μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις στη λεκάνη Ασωπού και την παραλιακή ζώνη Ωρωπού. Συμβολή στη νεοτεκτονική της Βόρειας Αττικής. 3ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας 1986, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧ/1, 251-267, Αθήνα

5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η. & ΜΙΡΚΟΥ, Ρ. (1988)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η. & ΜΙΡΚΟΥ, Ρ. (1988). - Συμβολή στη γεωδυναμική εξέλιξη της Μεσοελληνικής αύλακας. 3ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας 1986, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧ/1, 17-36, Αθήνα

4. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1986)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1986). - Η γεωλογία της Δυτικής Θεσσαλίας. 3ο Eπιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Οδηγός Εκδρομής, 1-28, Αθήνα

3. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1986)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1986). - Η παρουσία κλαστικού Τριαδικού στη βάση της ακολουθίας του Κόζιακα, Δυτ. Θεσσαλία. Γεωλ. & Γεωφ. Μελ. ΙΓΜΕ, Τόμος αφιερωμένος στη μνήμη Παπασταματίου, 235-242

227. LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E., KOSTAKI, I., KAPOURANI, E. (2011)

LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E., KOSTAKI, I., KAPOURANI, E. (2011). – Critical Factors for Run-up and Impact of the Tohoku Earthquake Tsunami (Japan, 11-3-2011). International Journal of Geosciences, 2011-2, pp. 310-317, Scientific Research Publishing, California.

228. LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E., ALEXOUDI, V., KAPOURANI, E., KOSTAKI, I. (2011)

LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E., ALEXOUDI, V., KAPOURANI, E., KOSTAKI, I. (2011). – The Mw=9.0 Tohoku Japan Earthquake (March 11, 2011) Tsunami Impact on Structures and Infrastructure. Environmental Geosciences and Engineering Survey for Territory Protection and Population Safety (EngeoPro) International conference, pp. 97-103, Moscow.

229. ANDREADAKIS, E., KOSTAKI, I., KAPOURANI, E., LEKKAS, E. (2011)

ANDREADAKIS, E., KOSTAKI, I., KAPOURANI, E., LEKKAS, E. (2011). – Tohoku 11-3-11: A Mega-NaTech. Environmental Geosciences and Engineering Survey for Territory Protection and Population Safety (EngeoPro) International conference, pp. 46-53, Moscow.

230. CARYDIS, P., LEKKAS, E. (2011)

CARYDIS, P., LEKKAS, E. (2011). – The Haiti Earthquake Mw = 7.0 of January 12th 2010: structural and geotechnical engineering field observations, near-field ground motion estimation and interpretation of the damage to buildings and infrastructure in the Port-au-Prince area. Ingegneria Sismica, XXVIII, N.3, pp. 67-85, (July-Sept 2011), Pavia.

252. LEKKAS, E., SALACHORIS, M., GRAMBAS, A., PLESSAS, P., ALEXOUDI, V., VALADAKI, K., PLESSAS, S. (2014)

LEKKAS, E., SALACHORIS, M., GRAMBAS, A., PLESSAS, P., ALEXOUDI, V., VALADAKI, K., PLESSAS, S. (2014). – Disaster Data Centre - An Innovative Educational Tool for Disaster Reduction through Education in Schools. Journal of Power and Energy Engineering, 2014, 2, 35-40, SciRes. http://dx.doi.org/10.4236/jpee.2014.29006.

253. ANTONIOU, A., LEKKAS, E., CHIOTINIS, N. (2014)

ANTONIOU, A., LEKKAS, E., CHIOTINIS, N. (2014). – Preservation of Saint George's church at Cairo Egypt. Engineering Geology for Society and Terriotory, Vol. 8 (Lollino, G. et al., eds). DOI: 10.1007/978-3-319-09408-3_13, Springer International Publishing, Switzerland 2015.

254. LEKKAS, E., ALEXOUDI, V., LIALIARIS, J. (2014)

LEKKAS, E., ALEXOUDI, V., LIALIARIS, J. (2014). – Reduction of Rockfall Risk of the Teleferik Area of Santorini – Greece. Engineering Geology for Society and Terriotory, Vol. 2 (Lollino, G. et al., eds). DOI: 10.1007/978-3-319-09057-3_23, Springer International Publishing, Switzerland 2015.

255. LEKKAS, E., MAVROULIS, S., ALEXOUDI, V. (2014)

LEKKAS, E., MAVROULIS, S., ALEXOUDI, V. (2014). - The geodynamic and seismotectonic setting of Cephalonia (Ionian Sea, Western Greece) as factor controlling the distribution of earthquake environmental effects and structural damage induced by early 2014 earthquakes (January 26th and February 3rd, Mw 6.0). International Workshop on Seismic Hazard and Earthquake Engineering, TEI Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι, abs

231. DIAKAKIS, M., FOUMELIS, M., GOULIOTIS, L., LEKKAS, E. (2011)

DIAKAKIS, M., FOUMELIS, M., GOULIOTIS, L., LEKKAS, E. (2011). – Preliminary flood hazard and risk assessment in Western Athens metropolitan area. Environmental Earth Sciences, Advances in the Research of Aquatic Environment (eds. Lambrakis, N., Stournaras, G., Katsanou, K.), Vol.1 pp. 147-154, Springer, New York.

256. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΙΑΚΑΚΗΣ, Μ., ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ, Μ. (2014)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΙΑΚΑΚΗΣ, Μ., ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ, Μ. (2014). – Η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την συστηματική καταγραφή των επιπτώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων. Η περίπτωση της πλημμύρας της Ρόδου. Πανελλήνιο Συνέδριο  «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών - Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας», SafeRhodes, Ρόδος.

232. ΓΚΑΝΑΣ, A., ΛΕΚΚΑΣ, E., ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Γ., ΜΟΣΧΟΥ, Α., ΚΟΛΛΙΓΡΗ, Μ., ΑΓΑΛΟΣ, Α., ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. (2011)

ΓΚΑΝΑΣ, A., ΛΕΚΚΑΣ, E., ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Γ., ΜΟΣΧΟΥ, Α., ΚΟΛΛΙΓΡΗ, Μ., ΑΓΑΛΟΣ, Α., ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. (2011). – Η σεισμική ακολουθία του 2011 στην περιοχή της Οιχαλίας (Άνω Μεσσηνία) και τα χαρακτηριστικά του σεισμικού ρήγματος. 1η Ετήσια Επιστημονική Συνεδρία ΕΓΕ, Αθήνα.

233. CARYDIS, P., LEKKAS, E., PAPAIOANNOU, C., TSOKOS, A.,DELAKOURIDIS, J. (2012)

CARYDIS, P., LEKKAS, E., PAPAIOANNOU, C., TSOKOS, A.,DELAKOURIDIS, J. (2012). – The October 23 (Mw = 7.2) and November 9 (Mw = 5.7), 2011 Van, Turkey earthquakes. A geoscientific and engineering report. Ingegneria Sismica, XXIX, N.1, pp. 13-36, (Jan. – Mar. 2012), Pavia.

234. LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E., KOSTAKI, I., KAPOURANI, E. (2012)

LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E., KOSTAKI, I., KAPOURANI, E. (2012). – A New Tsunami Intensity Scale Proposed after the Tsunami of 11 March 2011, Japan. One Year after 2011 Great East Japan Earthquake - International Symposium on Engineering - Lessons Learned from the Giant Earthquake, 483-491, Tokyo.

236. TSIMI, C., GANAS, A., DIMOYIANNIS, D., VALMIS, S., LEKKAS, E. (2012)

TSIMI, C., GANAS, A., DIMOYIANNIS, D., VALMIS, S., LEKKAS, E. (2012). – Catchment-wide estimate of single storm interrill soil erosion using an aggregate instability index: a model based on geographic information systems. Natural Hazards, 62:863–875, Springer, New York.

235. MINOS-MINOPOULOS, D., PAVLOPOULOS, K., DOMINEY-HOWES, D. & LEKKAS, E. (2012)

MINOS-MINOPOULOS, D., PAVLOPOULOS, K., DOMINEY-HOWES, D. & LEKKAS, E. (2012). – Civil Protection reforms and policies: The need for optimal implementation by the Ministry of Culture and Tourism for Cultural Heritage Protection.

237. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε., ΚΩΣΤΑΚΗ, Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2012)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε., ΚΩΣΤΑΚΗ, Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2012). - Μεγάλης κλίμακας Φυσικές Καταστροφές & Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις - Η εποχή των NaTech. 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, 353-362, Σκιάθος.

241. LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E., ALEXOUDI, V., KAPOURANI, E., KOSTAKI, I. (2012)

LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E., ALEXOUDI, V., KAPOURANI, E., KOSTAKI, I. (2012). - The Mw=9.0 Tohoku Japan Earthquake (March 11, 2011) Tsunami Impact on Structures and Infrastructure. 15th World Conference on Earthquake Engineering (15WCEE), Paper No. 0106, Lisbon.

240. ANDREADAKIS, E., KOSTAKI, I., KAPOURANI, E., LEKKAS, E. (2012)

ANDREADAKIS, E., KOSTAKI, I., KAPOURANI, E., LEKKAS, E. (2012). - Tohoku 11-3-11: A Mega-NaTech. 15th World Conference on Earthquake Engineering (15WCEE), Paper No. 4040, Lisbon.

239. CARYDIS, P., LEKKAS, E., KRITIKOS, TH. (2012)

CARYDIS, P., LEKKAS, E., KRITIKOS, TH. (2012). - The Mw 7.1 Sept 4 2010 and Mw 6.3 Febr 22 2011, New Zealand Eqs. Comparison of EMS1998 and ESI2007 Data. 15th World Conference on Earthquake Engineering (15WCEE), Paper No. 0190, Lisbon.

238. LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E., KOSTAKI, I., KAPOURANI, E. (2012).

LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E., KOSTAKI, I., KAPOURANI, E. (2012). - A New Tsunami Intensity Scale proposed after the Tsunamis of 11 Mar. 2011, Japan & 26 Dec. 2004, Indian Ocean. 15th World Conference on Earthquake Engineering (15WCEE), Paper No. 0346, Lisbon.

258. KATSETSIADOU, K.-N., ANDREADAKIS,E., LEKKAS, E. (2014).

KATSETSIADOU, K.-N., ANDREADAKIS,E., LEKKAS, E. (2014). – Ishinomaki Tsunami Intensity Mapping (ITIS2012) for the 9Mw Tohoku Event, March 11 2011, Japan. International Workshop on Mega Earthquakes and Tsunamis in Subduction Zones: Forecasting Approaches and Implications for Hazard Assessment, Rhodes.