1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1979)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1979). - Πλευρική μετάβαση μεταξύ της ζώνης της Πίνδου και της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας στην περιοχή Ταυρωπού. Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. XIV/1, 70-84

2. CAPEDRI, S., LEKKAS, E., PAPANIKOLAOU, D., SKARPELIS, N., VENTURELLI, G. & GALLO, F. (1985)

CAPEDRI, S., LEKKAS, E., PAPANIKOLAOU, D., SKARPELIS, N., VENTURELLI, G. & GALLO, F. (1985). - The ophiolite of the Koziakas range Western Thessaly (Greece). Neues Jahrbuch fur Mineralogie-Abhandlungen, 152, 1, 45-64

3. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1986)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1986). - Η παρουσία κλαστικού Τριαδικού στη βάση της ακολουθίας του Κόζιακα, Δυτ. Θεσσαλία. Γεωλ. & Γεωφ. Μελ. ΙΓΜΕ, Τόμος αφιερωμένος στη μνήμη Παπασταματίου, 235-242

4. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1986)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1986). - Η γεωλογία της Δυτικής Θεσσαλίας. 3ο Eπιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Οδηγός Εκδρομής, 1-28, Αθήνα

5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η. & ΜΙΡΚΟΥ, Ρ. (1988)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η. & ΜΙΡΚΟΥ, Ρ. (1988). - Συμβολή στη γεωδυναμική εξέλιξη της Μεσοελληνικής αύλακας. 3ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας 1986, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧ/1, 17-36, Αθήνα

6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (1988)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΖΙΟΣ, Σ. (1988). - Μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις στη λεκάνη Ασωπού και την παραλιακή ζώνη Ωρωπού. Συμβολή στη νεοτεκτονική της Βόρειας Αττικής. 3ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας 1986, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. ΧΧ/1, 251-267, Αθήνα

7. DERMITZAKIS, M. & LEKKAS, E. (1985)

DERMITZAKIS, M. & LEKKAS, E. (1985). - Neogene of the Mediterranean Tethys and Paratethys. I.G.C.P. Project No 25, Inst. Paleont., University of Vienna, Εds. Steininger, Senes, Kleemann, Rögl., Vol. I, II

8. PAPANIKOLAOU, D. & LEKKAS E. (1987)

PAPANIKOLAOU, D. & LEKKAS E. (1987). - Ophiolite bearing tertiary nappes in NW Thessaly, Greece. 5th Meeting of European Geological Societies, Extended Abstract, 70-71, Dubrovnik

9. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1987)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1987). - Γεωλογική δομή και γεωδυναμική εξέλιξη της οροσειράς του Κόζιακα (Δυτική Θεσσαλία). Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Toμέας Δυν. Τεκτ. Εφαρμ. Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 274σ., Αθήνα

ΛΕΚΚΑΣ, Ε (1988). - Γεωλογική δομή και γεωδυναμική εξέλιξη της οροσειράς του Κόζιακα (Δυτική Θεσσαλία). Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Νο 1, Toμέας Δυν. Τεκτ. Εφαρμ. Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 281σ., Αθήνα

10. MARTON, E., PAPANIKOLAOU, D. & LEKKAS, E. (1988)

MARTON, E., PAPANIKOLAOU, D. & LEKKAS, E. (1988). - Palaeomagnetic results from the Pindos, Paxos and Ionian zones of Greece. XIII General Assembly, European Geophysical Society, Annales Geophysicae, Special Issue, Abstract, p. 22, Bologna

MARTON, E., PAPANIKOLAOU, D. & LEKKAS, E. (1990). - Paleomagnetic results from the Pindos, Paxos and Ionian zones of Greece. Physics of the Earth and Planetary Interiors, Publ. B.V. Elsevier Science, 62, 60-69

11. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. (1988)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. (1988). - Εισαγωγή στη γεωλογική δομή της Κεντρικής Ηπειρωτικής Ελλάδας. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Οδηγός Μετασυνεδριακής Εκδρομής, Α΄ ΜΕΡΟΣ, 6σ., Αθήνα

12. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1988)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1988). - Οδηγός εκδρομής Ορθρυος - Δυτ. Θεσσαλίας - Βόρειας Πίνδου. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας , Στάσεις A4, A5, A6, Γ1, Γ5, Γ6, Γ7, Αθήνα

13. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1988)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1988). - Γεωλογικός χάρτης της Οροσειράς του Κόζιακα (κλιμ. 1:50.000). Εκδοση Δ.Α.Υ.Ε./Δ.Ε.Η.

14. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1988)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1988). - Γεωδυναμική εξέλιξη της Oροσειράς του Κόζιακα και η ένταξη της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας στην Οργάνωση της Τηθύος. Μονογραφία, Τομέας Δυν. Τεκτ. Εφαρμ. Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 1988, 55σ., Αθήνα

15. ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΓΟΣ, Ε. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (1989)

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΓΟΣ, Ε. & ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. (1989). - Εδαφικές διαρρήξεις με ταυτόχρονη εκτίναξη νερού και άμμου κατά τους σεισμούς της 16 Οκτωβρίου 1988 στην περιοχή Βαρθολομιού (Δυτ. Πελοπόννησο, Ελλάδα). Α' Επιστημονικό Γεωφυσικό Συνέδριο, Σύλλογος Γεωφυσικών Ελλάδας, 545-563, Αθήνα

MARIOLAKOS I., DANAMOS G., FOUNTOULIS Ι., LEKKAS E. & LOGOS E. (1990). - Soil fractures and sand water's shaking off observed during the earthquake of October 16th, 1988 at the region of Vartholomio (W. Peloponnesus, Greece). European School of Climatology and Natural Hazards "Course on Natural Hazards and Engineering Geology", Commission of the European Communities, 9p., Lisboa

16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΣΥΣΚΑΚΗΣ, Δ. (1990)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΣΥΣΚΑΚΗΣ, Δ. (1990). - Τεκτονική ανάλυση του γεωθερμικού πεδίου της Νήσου Μήλου. Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Toμ. ΧΧIV, 27-46

17. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. σε συνεργασία με ΛΟΓΟ, Ε. (1990)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ. σε συνεργασία με ΛΟΓΟ, Ε. (1990). - Η επίδραση των γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών στην ένταση και κατανομή των καταστροφών στο χωριό Κάστρο (Χερσόνησος Κυλλήνης) κατά το σεισμό της 16-10-1988. Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Toμ. ΧΧIV, 85-94

18. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1989)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1989). - Το γεωλογικό και γεωτεχνικό πλαίσιο της περιοχής των έργων εκτροπής του Αχελώου ποταμού στη Θεσσαλία (Κεντρική Ηπειρωτική Ελλάδα). Επιστημονικό Συνέδριο "Εκτροπή του Αχελώου Ποταμού στη Θεσσαλία", ΓΕΩΤΕΕ, 7σ., Καρδίτσα

19. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ, Π., ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. & ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α. (1989)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ, Π., ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Σ. & ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α. (1989). - Οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής θεμελίωσης του φράγματος Μουζακίου. Επιστημονικό Συνέδριο "Εκτροπή του Αχελώου Ποταμού στη Θεσσαλία", ΓΕΩΤΕΕ, 14σ., Καρδίτσα

20. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1991)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1991). - Η παρουσία της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας στην περιοχή Δαφνοσπηλιάς - Κτημένης (Νότια Θεσσαλία). 5ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας 1990, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. XXV/1, 231-244, Θεσσαλονίκη

21. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. σε συνεργασία με τους ΛΟΓΟ, Ε., ΔΑΝΑΜΟ, Γ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Γ. & ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (1991)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. σε συνεργασία με τους ΛΟΓΟ, Ε., ΔΑΝΑΜΟ, Γ., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Γ. & ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (1991). - Μακροσεισμικές παρατηρήσεις μετά το σεισμό της 16 Οκτωβρίου 1988 στη Χερσόνησο της Κυλλήνης (ΒΔ Πελοπόννησος, Ελλάδα). 5ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας 1990, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. XXV/3, 313-328, Θεσσαλονίκη

22. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. με τη συμβολή του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. (1991)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε. με τη συμβολή του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. (1991). - Γεωλογική δομή και εξέλιξη του ηφαιστείου της Νισύρου. 5ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας 1990, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. XXV/1, 405-419, Θεσσαλονίκη

23. ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. & ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (1991)

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΔΑΝΑΜΟΣ, Γ., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. & ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. (1991). - Νεοτεκτονική εξέλιξη της Χερσονήσου της Κυλλήνης (ΒΔ Πελοπόννησος). 5ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας 1990, Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Τομ. XXV/3, 163-176, Θεσσαλονίκη

24.PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E., MIRCOU, M.-R., & SYSKAKIS, D. (1990)

PAPANIKOLAOU, D., LEKKAS, E., MIRCOU, M.R., & SYSKAKIS, D. (1990). - Geodynamic aspects during Early Pliocene in Milos Island, Cyclades, Aegean Sea. International Earth Sciences Congress on Aegean regions (IESCA 1990), Extended Abstract, p. 237, Izmir

25. PAPANIKOLAOU, D. & LEKKAS, E. (1990)

PAPANIKOLAOU, D. & LEKKAS, E. (1990). - Miocene tectonism in Kos, Dodekanese Islands. International Earth Sciences Congress on Aegean regions (IESCA 1990), Extended Abstract, p. 179, Izmir

26. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ, Ι. & ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι. (1991)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ, Ι. & ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ι. (1991). - Τα κατολισθητικά φαινόμενα της Ανατολικής Θεσσαλίας (Καταγραφή, Ταξινόμηση, Αίτια, Επιπτώσεις, Αντιμετώπιση). 1ο Επιστημονικό Συνέδριο "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον", Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Σύνοψη, σ. 71, Πάτρα

27. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΓΟΣ, Ε. (1991)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. & ΛΟΓΟΣ, Ε. (1991). - Τα κατολισθητικά φαινόμενα στην κοινότητα Λιβαδίου Λαρίσης. 1ο Επιστημονικό Συνέδριο "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον", Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Σύνοψη, σ. 70, Πάτρα

28. ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΟΓΟΣ, Ε. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1991)

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΛΟΓΟΣ, Ε. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1991). - Τα γεωτεχνικά προβλήματα και η αντιμετώπισή τους στο Βυζαντινό Ναό Ταξιαρχών Κοστάνιανης Νομού Ιωαννίνων. 1ο Επιστημονικό Συνέδριο "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον", Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Σύνοψη, σ. 78, Πάτρα

29. ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1992)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1992). - Ο ρόλος των γεωλογικών και των γεωτεχνικών συνθηκών στην κατανομή και το μέγεθος των καταστροφών σε οικιστικές μονάδες και τεχνικά έργα του Νομού Ηλείας κατά το σεισμό της 16-10-1988. 1ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, TEE, Tομ. Ι, 43-54, Αθήνα

30. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1991)

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι. & ΛΕΚΚΑΣ, Ε. (1991). - Η παρουσία της Ιονίου ενότητας στο όρος Λάπιθας (Κεντροδυτική Πελοπόννησος). Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρίας, Tομ. ΧΧVII, 47-56, Αθήνα